ОП Ид.No
750
Обект на поръчката
05.04.2016 16:47:59
Строителство
Предмет на поръчката
05.04.2016 16:47:59
„Проектиране, изграждане и доставка на пожароизвестителни инсталации и интегриране на единна информационна система на сградите на 27 Областни пътни управления, Институт по пътища и мостове (ИПМ) и Централна администрация (ЦА) към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Източник на финансиране
18.08.2016 15:43:54
АПИ
Ред за провеждане
05.04.2016 16:47:59
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
05.04.2016 16:47:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.04.2016 16:47:59
35 от 05.04.2016
725746/05.04.2016 г.
05.04.2016 16:47:59
0.27 MB
Обявление/Публична покана
05.04.2016 16:47:59
от 05.04.2016
725755/05.04.2016 г.
05.04.2016 16:47:59
0.24 MB
Документация
05.04.2016 16:47:59
 
Номер на преписка в АОП
05.04.2016 16:47:59
00044-2016-0018
Срок за получаване на офертите
05.04.2016 16:47:59
10.05.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
25.04.2016 16:39:32
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.05.2016 14:40:56
 
31.05.2016 14:40:56
0.2 MB
31.05.2016 14:40:56
0.23 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.06.2016 17:35:00
53-00-4698 от 20.06.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.08.2016 15:43:54
 
18.08.2016 15:43:54
2.85 MB
18.08.2016 15:43:54
0.12 MB
18.08.2016 15:43:54
0.14 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.08.2016 15:43:54
103 от 16.08.2016
 
Договор No.Д-106/11.10.2016
Обособена позиция
19.10.2016 12:14:59
1
Предмет на договора
19.10.2016 12:14:59
„Проектиране, изграждане и доставка на пожароизвестителни инсталации и интегриране на единна информационна система на сградите на 27 Областни пътни управления, Институт по пътища и мостове (ИПМ) и Централна администрация (ЦА) към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Договор тип
19.10.2016 12:14:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.10.2016 12:14:59
Д-106 от 11.10.2016
753969/19.10.2016
Стойност на договора
19.10.2016 12:14:59
BGN, 1 491 656.66, 20.00, 1 789 987.99
Срок за изпълнение
19.10.2016 12:14:59
 
12 месеца
Изпълнител
19.10.2016 12:14:59
ЛОГ-Сиберия ЕООД