ОП Ид.No
752
Обект на поръчката
11.04.2016 13:25:19
Строителство
Предмет на поръчката
11.04.2016 13:25:19
«Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Шумен»
Източник на финансиране
05.07.2016 14:14:18
бюджешни средства
Ред за провеждане
11.04.2016 13:25:19
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
11.04.2016 13:25:19
открита/Пълномощно П-76/30.03.2016 год.
Решение за откриване на процедурата
11.04.2016 13:25:19
587 от 06.04.2016
Обявление/Публична покана
11.04.2016 13:25:19
587 от 06.04.2016
11.04.2016 13:25:19
32.35 MB
Документация
11.04.2016 13:25:19
 
Номер на преписка в АОП
11.04.2016 13:25:19
00044-2016-0022
Срок за получаване на офертите
11.04.2016 13:25:19
06.06.2016 13:23
Гаранция за участие
10.06.2016 13:25:16
0.01 MB
 
Обособена позиция No.null
Предмет на договора
05.07.2016 14:17:03
«Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Шумен»
Договор тип
05.07.2016 14:17:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
06.07.2016 13:43:13
1.02 MB
Договор
05.07.2016 14:17:03
от 04.07.2016
05.07.2016 14:17:03
25.09 MB
Стойност на договора
05.07.2016 14:17:03
BGN, 66 379.56, 20.00, 79 655.47
Срок за изпълнение
05.07.2016 14:17:03
20.10.2016
Дата на приключване
05.07.2016 14:17:03
20.10.2016
Състояние на договора
05.07.2016 14:17:03
В изпълнение
Основание за приключване на договора
05.07.2016 14:17:03
 
09.11.2016 16:29:37
7.39 MB