Ред за провеждане
06.04.2016 15:13:47
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
06.04.2016 15:13:47
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
06.04.2016 15:13:47
Решение-1 от 06.04.2016
07.04.2016 10:11:23
3.85 MB
Обявление/Публична покана
06.04.2016 15:13:47
24-00-42 от 06.04.2016
07.04.2016 10:11:23
14.21 MB
Документация
06.04.2016 15:13:47
Документация и приложения; Образци
07.04.2016 12:36:57
0.16 MB
07.04.2016 12:36:57
0.08 MB
20.05.2016 16:33:29
1.04 MB
20.05.2016 16:20:53
4.23 MB
20.05.2016 16:33:29
2.19 MB
Номер на преписка в АОП
06.04.2016 15:13:47
00044-2016-0020
Срок за получаване на офертите
06.04.2016 15:13:47
12.05.2016 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.05.2016 17:03:32
10:00 часа от 18.05.2016
13.05.2016 17:03:32
0.3 MB
 
Договор No.РД-37-1/04.07.2016
Обособена позиция
05.07.2016 13:58:43
1
Предмет на договора
05.07.2016 13:58:43
„Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Ямбол”
Договор
05.07.2016 13:58:43
РД-37-1 от 04.07.2016
05.07.2016 13:58:43
6.51 MB
05.07.2016 13:58:43
2.11 MB
05.07.2016 13:58:43
0.98 MB
05.07.2016 13:58:43
1.74 MB
Договор тип
05.07.2016 13:58:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
05.07.2016 13:58:43
BGN, 24 831.62, 20.00, 29 797.94
Срок за изпълнение
05.07.2016 13:58:43
 
60 календарни дни от сключване на договора
Изпълнител
05.07.2016 13:58:43
Инфрастрой - инженеринг ООД
Състояние на договора
05.07.2016 13:58:43
Изпълнен в срок
Плащания