ОП Ид.No
754
Обект на поръчката
06.04.2016 14:51:09
Доставка
Предмет на поръчката
06.04.2016 14:51:09
“Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ; Обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ;
2 Обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.”
Ред за провеждане
06.04.2016 14:51:09
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
06.04.2016 14:51:09
открита
Решение за откриване на процедурата
06.04.2016 14:51:09
37 от 06.04.2016
06.04.2016 14:51:09
0.15 MB
Обявление/Публична покана
06.04.2016 14:51:09
от 06.04.2016
06.04.2016 14:51:09
0.35 MB
Документация
06.04.2016 14:51:09
документация и приложения
06.04.2016 14:51:09
0.32 MB
Номер на преписка в АОП
06.04.2016 14:51:09
00044-2016-0021
Срок за получаване на офертите
06.04.2016 14:51:09
19.05.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.06.2016 16:14:55
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.07.2016 16:41:29
53-00-5739 от 25.07.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.08.2016 14:28:23
 
19.08.2016 14:28:23
0.21 MB
19.08.2016 14:28:23
0.28 MB
19.08.2016 14:28:23
0.1 MB
19.08.2016 14:28:23
0.15 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.08.2016 14:28:23
105 от 18.08.2016
 
Договор No.Д-101/17.09.2016
Обособена позиция
27.09.2016 14:30:58
1
Предмет на договора
27.09.2016 14:30:58
Обособена позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ;
Договор тип
27.09.2016 14:30:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.09.2016 14:30:58
Д-101 от 17.09.2016
750559/27.09.2016
27.09.2016 14:30:58
0.35 MB
27.09.2016 14:30:58
0.05 MB
27.09.2016 14:30:58
0.17 MB
Стойност на договора
27.09.2016 14:30:58
BGN, 19 700.00, 20.00, 23 640.00
Срок за изпълнение
27.09.2016 14:30:58
 
2 години
Изпълнител
27.09.2016 14:30:58
Кооперация Панда
Състояние на договора
27.09.2016 14:30:58
В изпълнение
 
Договор No.Д-102/17.09.2016
Обособена позиция
27.09.2016 14:30:58
2
Предмет на договора
27.09.2016 14:30:58
Обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.”
Договор тип
27.09.2016 14:30:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.09.2016 14:30:58
Д-102 от 17.09.2016
750559/27.09.2016
27.09.2016 14:30:58
0.36 MB
27.09.2016 14:30:58
0.05 MB
27.09.2016 14:30:58
0.17 MB
Стойност на договора
27.09.2016 14:30:58
BGN, 626 556.81, 20.00, 751 868.17
Срок за изпълнение
27.09.2016 14:30:58
 
2 години
Изпълнител
27.09.2016 14:30:58
Кооперация Панда
Състояние на договора
27.09.2016 14:30:58
В изпълнение