ОП Ид.No
756
Обект на поръчката
08.04.2016 15:33:10
Услуга
Предмет на поръчката
08.04.2016 15:33:10
„Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“.
Ред за провеждане
08.04.2016 15:33:10
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
08.04.2016 15:33:10
договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.04.2016 15:33:10
39 от 08.04.2016
08.04.2016 15:33:10
0.18 MB
Документация
08.04.2016 15:33:10
Покана № 53-00-2675/08.04.2016
08.04.2016 15:33:10
0.68 MB
08.04.2016 15:33:10
1.62 MB
Номер на преписка в АОП
08.04.2016 15:33:10
00044-2016-0025
Срок за получаване на офертите
08.04.2016 15:33:10
18.04.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2016 16:59:50
 
08.06.2016 16:59:50
0.24 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.06.2016 16:59:50
78 от 08.06.2016
08.06.2016 16:59:50
0.05 MB
 
Договор No.РД-35-4/06.07.2016
Обособена позиция
11.07.2016 12:07:56
1
Предмет на договора
11.07.2016 12:07:56
„Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“.
Договор тип
11.07.2016 12:07:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
11.07.2016 12:07:56
739857 от 11.07.2016
Договор
11.07.2016 12:07:56
РД-35-4 от 06.07.2016
11.07.2016 12:07:56
0.5 MB
11.07.2016 12:07:56
0.08 MB
Стойност на договора
11.07.2016 12:07:56
BGN, 29 000.00, 20.00, 34 800.00
Срок за изпълнение
11.07.2016 12:07:56
 
Срокът на договора започва да тече от датата на подписване на Протокол (обр. 2а)
Изпълнител
11.07.2016 12:07:56
Пътпроект ЕООД