ОП Ид.No
757
Обект на поръчката
08.04.2016 15:09:38
Услуга
Предмет на поръчката
08.04.2016 15:09:38
„Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 15 „Път III-107-Рила – Рилски манастир от км 11+010 до км 30+796, 82, с обща дължина 19, 786 км, област Кюстендил“.
Ред за провеждане
08.04.2016 15:09:38
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
08.04.2016 15:09:38
договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.04.2016 15:09:38
41 от 08.04.2016
Документация
08.04.2016 15:09:38
Покана № 53-00-2679 от 08.04.2016
08.04.2016 15:09:38
0.37 MB
08.04.2016 15:09:38
1.62 MB
Номер на преписка в АОП
08.04.2016 15:09:38
00044-2016-0023
Срок за получаване на офертите
08.04.2016 15:09:38
19.04.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.05.2016 15:55:14
 
25.05.2016 15:55:14
0.4 MB
Решение за класиране
25.05.2016 15:46:12
71 от 25.05.2016
25.05.2016 15:46:12
0.09 MB
 
Договор No.РД-35-3/17.06.2016
Обособена позиция
22.06.2016 14:39:53
1
Предмет на договора
22.06.2016 14:39:53
„Извършване на авторски надзор по време на строителството на обект: Лот 15 „Път III-107-Рила – Рилски манастир от км 11+010 до км 30+796, 82, с обща дължина 19, 786 км, област Кюстендил“.
Договор тип
22.06.2016 14:39:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
22.06.2016 14:39:53
737475 от 22.06.2016
Договор
22.06.2016 14:39:53
РД-35-3 от 17.06.2016
22.06.2016 14:39:53
0.57 MB
22.06.2016 14:39:53
0.04 MB
Стойност на договора
22.06.2016 14:39:53
BGN, 14 400.00, 20.00, 17 280.00
Срок за изпълнение
22.06.2016 14:39:53
 
до завършване на строителството
Изпълнител
22.06.2016 14:39:53
Пътпроект 2000 ООД