Ред за провеждане
11.04.2016 15:37:07
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Решение за откриване на процедурата
11.04.2016 15:37:07
1 от 11.04.2016
Решение
12.04.2016 10:11:56
0.14 MB
Обявление/Публична покана
11.04.2016 15:37:07
от 11.04.2016
Обявление
12.04.2016 10:11:23
0.5 MB
Документация
11.04.2016 15:37:07
Документация и приложения
Номер на преписка в АОП
11.04.2016 15:37:07
00044-2016-0026
Срок за получаване на офертите
11.04.2016 15:37:07
25.05.2016 16:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.05.2016 15:27:05
471 от 30.05.2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.06.2016 12:00:30
 
14.06.2016 12:00:30
1.62 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.06.2016 12:00:30
 
14.06.2016 12:00:30
1.1 MB
Решение за определяне на изпълнител
29.06.2016 17:03:36
Решение №3 за определяне на нов изпълнител
29.06.2016 17:03:36
0.36 MB
Решение за класиране
14.06.2016 12:00:30
 
Решение №2
14.06.2016 12:00:30
0.41 MB
 
Договор No.СР-1/2016/18.07.2016
Обособена позиция
22.07.2016 13:41:14
1
Предмет на договора
22.07.2016 13:41:14
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Кърджали
Договор тип
22.07.2016 13:41:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.07.2016 13:41:14
СР-1/2016 от 18.07.2016
Договор с приложения към него
22.07.2016 13:41:14
11.01 MB
Стойност на договора
22.07.2016 13:41:14
BGN, 43 491.83, 20.00, 52 190.20
Срок за изпълнение
22.07.2016 13:41:14
 
50 дни
Изпълнител
22.07.2016 13:41:14
ЕТ АС-СТРОЙ - Янко Славчев
Дата на приключване
22.07.2016 13:41:14
06.09.2016
Състояние на договора
22.07.2016 13:41:14
Изпълнен в срок
Плащания