ОП Ид.No
760
Обект на поръчката
13.04.2016 09:22:39
Услуга
Предмет на поръчката
13.04.2016 09:22:39
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Републикански път IІІ-623 „Бобов дол – Жедна“ от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550)“
Източник на финансиране
26.07.2016 16:44:03
АПИ
Ред за провеждане
13.04.2016 09:22:39
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.04.2016 09:22:39
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.04.2016 09:22:39
46 от 12.04.2016
727893/12.04.2016
13.04.2016 09:22:39
0.28 MB
Обявление/Публична покана
13.04.2016 09:22:39
от 12.04.2016
727896/12.04.2016
13.04.2016 09:22:39
0.25 MB
Документация
13.04.2016 09:22:39
 
Номер на преписка в АОП
13.04.2016 09:22:39
00044-2016-0030
Срок за получаване на офертите
13.04.2016 09:22:39
16.06.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
20.05.2016 15:32:21
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.07.2016 16:44:03
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.09.2016 16:33:15
53-00-7143 от 13.09.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.05.2017 12:17:36
 
31.05.2017 12:17:36
0.81 MB
31.05.2017 12:17:36
8.51 MB
31.05.2017 12:17:36
0.07 MB
Решение за класиране
31.05.2017 12:17:36
50 от 30.05.2017
31.05.2017 12:17:36
1.69 MB
 
Договор No.РД-37-27/02.08.2017
Обособена позиция
11.08.2017 10:36:23
1
Предмет на договора
11.08.2017 10:36:23
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Републикански път IІІ-623 „Бобов дол – Жедна“ от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550)“
Договор тип
11.08.2017 10:36:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
11.08.2017 10:36:23
799931 от 09.08.2017
11.08.2017 10:36:23
0.16 MB
Договор
11.08.2017 10:36:23
РД-37-27 от 02.08.2017
11.08.2017 10:36:23
1.27 MB
11.08.2017 10:36:23
0.07 MB
11.08.2017 10:36:23
0.08 MB
Стойност на договора
11.08.2017 10:36:23
BGN, 49 428.00, 20.00, 59 313.60
Срок за изпълнение
11.08.2017 10:36:23
 
270 календарни дни
Изпълнител
11.08.2017 10:36:23
Пътинвест Инженеринг АД
Основание за приключване на договора
11.08.2017 10:36:23