ОП Ид.No
761
Обект на поръчката
13.04.2016 15:36:14
Строителство
Предмет на поръчката
13.04.2016 15:36:14
„Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Бургас”
Ред за провеждане
13.04.2016 15:38:23
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.04.2016 15:38:23
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.04.2016 16:40:10
1 от 11.04.2016
11.04.2016 16:40:10
0.73 MB
Обявление/Публична покана
11.04.2016 16:40:10
от 11.04.2016
11.04.2016 16:40:10
2.39 MB
Документация
11.04.2016 16:40:10
 
11.04.2016 16:40:10
0.23 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.05.2016 13:42:25
 
27.05.2016 13:42:25
0.46 MB
09.06.2016 15:09:38
0.23 MB
09.06.2016 15:09:38
0.08 MB
Решение за класиране
09.06.2016 14:55:53
4 от 09.06.2016
Срок за отваряне на ценови оферти
27.05.2016 13:43:51
02.06.2016
Номер на преписка в АОП
11.04.2016 16:40:10
00044-2016-0027
Срок за получаване на офертите
11.04.2016 16:40:10
10.05.2016 16:39
 
Договор No.6/12.07.2014
Обособена позиция
16.09.2016 16:55:43
1
Предмет на договора
16.09.2016 16:55:43
„Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Бургас”
Договор тип
16.09.2016 16:55:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
16.09.2016 17:11:05
0.3 MB
Договор
16.09.2016 16:55:43
6 от 12.07.2014
Стойност на договора
16.09.2016 16:55:43
BGN
Изпълнител
16.09.2016 16:55:43
АСФ Сървис ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.07.2018 10:55:54
от 23.07.2018
уведомление изпълнен договор