ОП Ид.No
763
Обект на поръчката
14.04.2016 09:38:09
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 09:38:09
„Извършване на консултантска услуга за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Републикански път III-7008 Елхово – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500”
Източник на финансиране
29.08.2016 14:50:08
АПИ
Ред за провеждане
14.04.2016 09:38:09
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 09:38:09
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 09:38:09
50 от 13.04.2016
728882/13.04.2016
14.04.2016 09:38:09
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 09:38:09
от 13.04.2016
728887/13.04.2016
14.04.2016 09:38:09
0.25 MB
Документация
14.04.2016 09:38:09
 
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 09:38:09
00044-2016-0038
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 09:38:09
23.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.08.2016 14:50:08
53-00-6712 от 29.08.2016
29.08.2016 14:50:08
1.17 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.08.2016 10:40:24
53-00-6753 от 30.08.2016
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.09.2016 13:43:21
53-00-7400 от 21.09.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.05.2017 15:05:15
 
17.05.2017 15:05:15
2 MB
17.05.2017 15:05:15
3.86 MB
17.05.2017 15:05:15
3.06 MB
Решение за класиране
17.05.2017 15:05:15
37 от 15.05.2017
17.05.2017 15:05:15
1.24 MB
 
Договор No.РД-36-9/28.07.2017
Обособена позиция
04.08.2017 11:33:55
1
Предмет на договора
04.08.2017 11:33:55
„Извършване на консултантска услуга за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Републикански път III-7008 Елхово – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500”
Договор тип
04.08.2017 11:33:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.08.2017 11:33:55
РД-36-9 от 28.07.2017
04.08.2017 11:33:55
1.26 MB
04.08.2017 11:33:55
0.04 MB
04.08.2017 11:33:55
0.36 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
04.08.2017 11:33:55
 
Стойност на договора
04.08.2017 11:33:55
BGN, 32 503.80, 20.00, 39 004.56
Срок за изпълнение
04.08.2017 11:33:55
 
270 календарни дни
Изпълнител
04.08.2017 11:33:55
Агроводинвест ЕАД
Състояние на договора
04.08.2017 11:33:55
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
18.02.2020 09:43:23