ОП Ид.No
764
Обект на поръчката
13.04.2016 12:17:01
Строителство
Предмет на поръчката
13.04.2016 12:17:01
Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обект, стопанисван от АПИ ОПУ Стара Загора – кантон Павел баня, гр. Павел баня
Източник на финансиране
29.06.2016 14:07:31
От бюджета на АПИ - § 10.30 "Текущ ремонт
Ред за провеждане
13.04.2016 12:17:01
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.04.2016 12:17:01
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.04.2016 12:17:01
Решение - 1 от 13.04.2016
Обявление/Публична покана
13.04.2016 12:17:01
24-00-89 от 13.04.2016
Документация
13.04.2016 12:17:01
 
Номер на преписка в АОП
13.04.2016 13:11:37
00044-2016-0031
Срок за получаване на офертите
13.04.2016 12:17:01
12.05.2016 11:38
16:00ч.
Решение за класиране
29.06.2016 14:16:23
Решение-2 от 29.06.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2016 10:24:38
 
01.06.2016 10:24:38
7.01 MB
29.06.2016 14:20:35
19.83 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
15.06.2016 11:14:53
 
 
Договор No.РД-37-1/28.07.2016
Обособена позиция
25.08.2016 11:02:56
1
Предмет на договора
25.08.2016 11:02:56
Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обект, стопанисван от АПИ ОПУ Стара Загора – кантон Павел баня, гр. Павел баня
Договор тип
25.08.2016 11:02:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
25.08.2016 11:02:56
24-00-235 от 25.08.2016
Договор
25.08.2016 11:02:56
РД-37-1 от 28.07.2016
Стойност на договора
25.08.2016 11:02:56
BGN, 50.00, 20.00, 60.00
Срок за изпълнение
25.08.2016 11:02:56
26.10.2016
Изпълнител
25.08.2016 11:02:56
ЦИД АТЛАС ООД / 825024892
Дата на приключване
25.08.2016 11:02:56
24.04.2017
Състояние на договора
25.08.2016 11:02:56
Изпълнен в срок