Ред за провеждане
01.07.2016 14:17:23
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 12:39:32
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3 (Открита процедура)
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 12:39:32
Решение-1 от 14.04.2016
729029/14.04.2016
14.04.2016 12:39:32
0.64 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 12:39:32
24-00-133 от 14.04.2016
729057/14.04.2016
14.04.2016 12:39:32
4.22 MB
Документация
14.04.2016 12:39:32
Документация за обществената поръчка
21.04.2016 15:58:24
0.29 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 12:39:32
00044-­2016­-0047
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 12:39:32
26.05.2016 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.06.2016 14:38:35
от 24.06.2016
24.06.2016 14:38:35
0.17 MB
Решение за класиране
01.07.2016 14:17:23
 
01.07.2016 14:17:23
0.64 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2016 08:32:46
 
09.06.2016 10:04:49
1.93 MB
01.07.2016 14:17:23
1.29 MB
01.07.2016 14:17:23
0.81 MB
01.07.2016 14:17:23
1.05 MB
 
Договор No.РД-37-1/11.08.2016г./11.08.2016
Обособена позиция
19.08.2016 09:19:21
1
Предмет на договора
19.08.2016 09:19:21
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Пловдив
Договор
19.08.2016 09:19:21
РД-37-1/11.08.2016г. от 11.08.2016
Стойност на договора
19.08.2016 09:19:21
BGN, 37 301.56, 20.00, 44 761.87
Изпълнител
19.08.2016 09:19:21
Миг Инженеринг ЕООД
Състояние на договора
19.08.2016 09:19:21
Изпълнен в срок
Плащания