ОП Ид.No
768
Предмет на поръчката
13.04.2016 15:16:36
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти,стопанисвани от АПИ-ОПУ Силистра
Ред за провеждане
13.04.2016 15:16:36
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.04.2016 15:16:36
открита
Решение за откриване на процедурата
13.04.2016 15:16:36
№ 1 от 13.04.2016
13.04.2016 15:16:36
12.68 MB
Обявление/Публична покана
13.04.2016 15:16:36
149 от 13.04.2016
13.04.2016 15:16:36
37.51 MB
Документация
13.04.2016 15:16:36
 
13.04.2016 15:16:36
0.3 MB
Номер на преписка в АОП
13.04.2016 15:16:36
00044-2016-0032
Срок за получаване на офертите
13.04.2016 15:16:36
11.05.2016 16:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2016 11:35:47
 
01.06.2016 11:35:47
0.15 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2016 11:35:47
 
01.06.2016 11:35:47
0.08 MB
Решение за определяне на изпълнител
01.06.2016 11:35:47
Решение ОП-1 от 01.06.2016
01.06.2016 11:35:47
0.15 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.05.2016 13:06:03
10:00 часа от 25.05.2016
17.05.2016 13:06:03
0.02 MB
 
Договор No.№ Д-2/20.06.2016
Предмет на договора
24.06.2016 15:13:09
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ- ОПУ Силистра
Договор тип
24.06.2016 15:13:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
24.06.2016 15:13:09
0.48 MB
Договор
24.06.2016 15:13:09
№ Д-2 от 20.06.2016
24.06.2016 15:13:09
0.36 MB
Стойност на договора
24.06.2016 15:13:09
BGN, 16 521.05, 20.00, 19 825.26
Срок за изпълнение
24.06.2016 15:13:09
 
30 календарни дни
Изпълнител
24.06.2016 15:13:09
ГАЛАКСИ СТРОЙ ЕООД
Дата на приключване
09.08.2016 16:27:40
15.07.2016
Състояние на договора
09.08.2016 16:27:40
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
09.08.2016 16:27:40
Протокол
Допълнителна информация по Мониторинг
09.08.2016 16:27:40
Информация за изпълнен договор
09.08.2016 16:27:40
0.2 MB