ОП Ид.No
772
Обект на поръчката
14.04.2016 11:24:21
Строителство
Предмет на поръчката
14.04.2016 11:24:21
„Извършване на строителство на обект: Републикански път ІІІ-623 „Бобов дол - Жедна” от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550)”
Източник на финансиране
21.07.2016 10:31:27
АПИ
Ред за провеждане
14.04.2016 11:24:21
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 11:24:21
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 11:24:21
47 от 13.04.2016
728772/13.04.2016
14.04.2016 11:24:21
0.14 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 11:24:21
от 13.04.2016
728781/13.04.2016
14.04.2016 11:24:21
0.25 MB
Документация
14.04.2016 11:24:21
 
14.04.2016 11:24:21
75.72 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 11:24:21
00044-2016-0035
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 11:24:21
16.06.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
09.05.2016 16:12:00
 
09.05.2016 16:12:00
0.49 MB
Разяснения по документация за участие
13.05.2016 12:03:50
 
13.05.2016 12:03:50
0.07 MB
Разяснения по документация за участие
16.05.2016 15:40:18
 
16.05.2016 15:40:18
1.11 MB
03.06.2016 16:42:23
0.05 MB
09.06.2016 09:32:27
0.14 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.07.2016 10:31:27
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.05.2017 17:20:28
53-00-3488 от 23.05.2017
На 29.05.2017 г. в 11.00 часа в зала 702, VII етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.07.2017 11:16:07
 
17.07.2017 11:16:07
28.73 MB
17.07.2017 11:16:07
107.2 MB
17.07.2017 11:16:07
7.97 MB
17.07.2017 11:16:07
8.93 MB
Решение за класиране
17.07.2017 11:16:07
69 от 14.07.2017
17.07.2017 11:16:07
27.37 MB
 
Договор No.РД-33-10/25.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:33:40
1
Предмет на договора
29.08.2017 10:33:40
„Извършване на строителство на обект: Републикански път ІІІ-623 „Бобов дол - Жедна” от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550)”
Договор тип
29.08.2017 10:33:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
802617/28.08.2017
Договор
29.08.2017 10:33:40
РД-33-10 от 25.08.2017
29.08.2017 10:33:40
2.42 MB
29.08.2017 10:33:40
0.12 MB
29.08.2017 10:33:40
0.39 MB
29.08.2017 10:33:40
2.02 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:33:40
BGN, 1 410 344.77, 20.00, 1 692 413.72
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:33:40
 
180 дни
Изпълнител
29.08.2017 10:33:40
ПСТ Груп ЕАД