ОП Ид.No
775
Обект на поръчката
14.04.2016 10:16:59
Строителство
Предмет на поръчката
14.04.2016 10:16:59
„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: “Път III-5802 „Тополово – Поройна - /III-667 Първомай – Дълбок извор/”, Мост над р. Чинар дере при км 19+435”
Източник на финансиране
19.07.2016 12:21:29
АПИ
Ред за провеждане
14.04.2016 10:16:59
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 10:16:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 10:16:59
51 от 13.04.2016
728900/13.04.2016
14.04.2016 10:16:59
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 10:16:59
от 13.04.2016
728901/13.04.2016
14.04.2016 10:16:59
0.25 MB
Документация
14.04.2016 10:16:59
 
14.04.2016 10:16:59
62.55 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 10:16:59
00044-2016-0040
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 10:16:59
23.06.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
16.06.2016 11:30:56
 
16.06.2016 11:30:56
0.07 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.07.2016 12:21:29
 
19.07.2016 12:21:29
0.2 MB
19.07.2016 12:21:29
1.25 MB
03.08.2016 17:24:01
0.14 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.05.2017 15:19:06
53-00-2990 от 09.05.2017
Отваряне на цени на 12.05.2017 г. от 10:00 часа в зала 702, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.06.2017 12:20:33
 
06.06.2017 12:20:33
0.87 MB
06.06.2017 12:20:33
3.18 MB
09.06.2017 10:12:51
0.8 MB
Решение за класиране
06.06.2017 12:20:33
53 от 05.06.2017
06.06.2017 12:20:33
0.62 MB
 
Договор No.РД-33-6/17.07.2017
Обособена позиция
20.07.2017 10:19:38
1
Предмет на договора
20.07.2017 10:19:38
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: “Път III-5802 „Тополово – Поройна - /III-667 Първомай – Дълбок извор/”, Мост над р. Чинар дере при км 19+435”
Договор тип
20.07.2017 10:19:38
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.07.2017 10:19:38
РД-33-6 от 17.07.2017
796500/18.07.2017
20.07.2017 10:19:38
43.07 MB
20.07.2017 10:19:38
5.19 MB
20.07.2017 10:19:38
1.87 MB
20.07.2017 10:19:38
2.57 MB
Стойност на договора
20.07.2017 10:19:38
BGN, 817 243.96, 20.00, 980 692.75
Срок за изпълнение
20.07.2017 10:19:38
 
150 календарни дни
Изпълнител
20.07.2017 10:19:38
ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА ООД
Основание за приключване на договора
20.07.2017 10:19:38
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 841449/10.04.2018