ОП Ид.No
776
Обект на поръчката
14.04.2016 11:08:09
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 11:08:09
„ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: “ПЪТ III-5802 „ТОПОЛОВО – ПОРОЙНА - /III-667 ПЪРВОМАЙ – ДЪЛБОК ИЗВОР/”, МОСТ НАД Р. ЧИНАР ДЕРЕ ПРИ КМ 19+435”
Източник на финансиране
14.09.2016 17:53:11
АПИ
Ред за провеждане
14.04.2016 11:08:09
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 11:08:09
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 11:08:09
52 от 13.04.2016
728904/13.04.2016
14.04.2016 11:08:09
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 11:08:09
от 13.04.2016
728908/13.04.2016
14.04.2016 11:08:09
0.25 MB
Документация
14.04.2016 11:08:09
 
14.04.2016 11:08:09
62.55 MB
Номер на преписка в АОП
15.04.2016 11:40:21
00044-2016-0146
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 11:08:09
27.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2016 17:53:11
 
14.09.2016 17:53:11
0.07 MB
14.09.2016 17:53:11
0.16 MB
14.09.2016 17:53:11
0.5 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.10.2016 19:29:30
53-00-7923 от 10.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.05.2017 15:30:42
 
23.05.2017 15:30:42
6.04 MB
23.05.2017 15:30:42
15.83 MB
23.05.2017 15:30:42
26.51 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.05.2017 15:30:42
47 от 22.05.2017
23.05.2017 15:30:42
1.26 MB
 
Договор No.РД-36-7/27.07.2017
Обособена позиция
02.08.2017 10:25:07
1
Предмет на договора
02.08.2017 10:25:07
„ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: “ПЪТ III-5802 „ТОПОЛОВО – ПОРОЙНА - /III-667 ПЪРВОМАЙ – ДЪЛБОК ИЗВОР/”, МОСТ НАД Р. ЧИНАР ДЕРЕ ПРИ КМ 19+435”
Договор тип
02.08.2017 10:25:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.08.2017 10:25:07
РД-36-7 от 27.07.2017
Уведомление на АОП за сключен договор
02.08.2017 10:25:07
798477 от 31.07.2017
Стойност на договора
02.08.2017 10:25:07
BGN, 48 000.00, 20.00, 57 600.00
Срок за изпълнение
02.08.2017 10:25:07
 
270 календарни дни
Изпълнител
02.08.2017 10:25:07
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Състояние на договора
02.08.2017 10:25:07
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
02.08.2017 10:25:07
Информация за изпълнен договор 851552/14.06.2018