ОП Ид.No
777
Обект на поръчката
14.04.2016 10:26:35
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 10:26:35
„Изработване на Доклади за Оценка на въздействието върху околната среда и Доклади за Оценка за съвместимостта“.
Източник на финансиране
18.07.2016 17:20:35
АПИ
Ред за провеждане
14.04.2016 10:26:35
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 10:26:35
Открита процедура по ЗОП (Рамково споразумение)
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 10:26:35
53 от 13.04.2016
728910/13.04.2016
14.04.2016 10:26:35
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 10:26:35
от 13.04.2016
728911/13.04.2016
14.04.2016 10:31:23
0.23 MB
Документация
14.04.2016 10:26:35
 
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 10:26:35
00044-2016-0041
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 10:26:35
27.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.07.2016 17:20:35
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.08.2016 10:52:12
53-00-6034 от 03.08.2016
На 08.08.2016 г. от 10:00 ч. в зала 605 в сградата на АПИ.
03.08.2016 10:52:12
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.08.2016 11:38:36
 
22.08.2016 11:38:36
0.35 MB
22.08.2016 11:38:36
0.98 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.08.2016 11:38:36
108 от 22.08.2016
22.08.2016 11:38:36
0.2 MB
 
Договор No.53-00-9626/29.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 16:00:51
1
Предмет на договора
06.12.2016 16:00:51
„Изработване на Доклади за Оценка на въздействието върху околната среда и Доклади за Оценка за съвместимостта“.
Договор тип
06.12.2016 16:00:51
Рамково споразумение
Договор
06.12.2016 16:00:51
53-00-9626 от 29.11.2016
761223/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 16:00:51
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 16:00:51
 
48 месеца
Изпълнител
06.12.2016 16:00:51
Консорциум П Юнайтед-ВДП2 и Данго Проект Консулт ЕООД