ОП Ид.No
778
Обект на поръчката
14.04.2016 10:58:59
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 10:58:59
„Изготвяне на информация за преценка за необходимост от оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка“.
Източник на финансиране
18.07.2016 15:56:20
АПИ
Ред за провеждане
14.04.2016 10:58:59
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 10:58:59
Открита процедура по ЗОП (Рамково споразумение)
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 10:58:59
54 от 13.04.2016
728912/13.04.2016
14.04.2016 10:58:59
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 10:58:59
от 13.04.2016
728913/13.04.2016
14.04.2016 10:58:59
0.22 MB
Документация
14.04.2016 10:58:59
 
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 10:58:59
00044-2016-0045
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 10:58:59
20.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.07.2016 15:56:20
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.08.2016 17:07:09
53-00-6019 от 02.08.2016
На 05.08.2016 г. от 11:00 ч. в зала 406А в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.08.2016 17:29:41
Протоколи от работата на комисията
25.08.2016 17:29:41
0.45 MB
25.08.2016 17:29:41
0.98 MB
25.08.2016 17:29:41
0.24 MB
Решение за определяне на изпълнител
25.08.2016 17:29:41
110 от 25.08.2016
 
Договор No.53-00-8287/20.10.2016
Обособена позиция
24.10.2016 14:51:59
1
Предмет на договора
24.10.2016 14:51:59
„Изготвяне на информация за преценка за необходимост от оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка“.
Договор тип
24.10.2016 14:51:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.10.2016 14:51:59
53-00-8287 от 20.10.2016
754592/24.10.2016
Стойност на договора
24.10.2016 14:51:59
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Срок за изпълнение
24.10.2016 14:51:59
 
48 месеца
Изпълнител
24.10.2016 14:51:59
Грийн Експерт БГ ЕООД и Данго Проект Консулт ЕООД