ОП Ид.No
780
Обект на поръчката
14.04.2016 10:42:14
Строителство
Предмет на поръчката
14.04.2016 10:42:14
„Изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на републикански път І-4 /Е-772/ „Севлиево – В. Търново” от км 93+250 до км 93+700“.
Източник на финансиране
29.06.2016 11:25:38
АПИ
Ред за провеждане
14.04.2016 10:42:14
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 10:42:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 10:42:14
56 от 13.04.2016
728918/13.04.2016 г.
14.04.2016 10:42:14
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 10:42:14
от 13.04.2016
728919/13.04.2016 г.
14.04.2016 10:42:14
0.24 MB
Документация
14.04.2016 10:42:14
 
14.04.2016 10:42:14
21.61 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 10:42:14
00044-2016-0043
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 10:42:14
30.06.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
17.06.2016 16:14:32
 
20.06.2016 16:14:32
0.13 MB
Решение за прекратяване
29.06.2016 11:25:38
84 от 29.06.2016
738290/29.06.2016