ОП Ид.No
785
Обект на поръчката
15.04.2016 10:24:56
Строителство
Предмет на поръчката
15.04.2016 10:24:56
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на път II 86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920“.
Източник на финансиране
19.07.2016 10:46:14
Програма „INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 г.“
ТГС
Ред за провеждане
15.04.2016 10:24:56
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.04.2016 10:24:56
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
25.04.2016 09:44:58
ПК-10 от 21.04.2016
Решение за откриване на процедурата
15.04.2016 10:24:56
61 от 14.04.2016
730228/14.04.2016
15.04.2016 10:24:56
0.31 MB
Обявление/Публична покана
15.04.2016 10:24:56
от 14.04.2016
730232/14.04.2016
15.04.2016 10:24:56
0.25 MB
Документация
15.04.2016 10:24:56
 
15.04.2016 10:24:56
255.52 MB
Номер на преписка в АОП
15.04.2016 10:24:56
00044-2016-0054
Срок за получаване на офертите
15.04.2016 10:24:56
20.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.07.2016 10:46:14
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.10.2016 11:01:03
53-00-8146 от 17.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.05.2017 11:52:42
 
23.05.2017 11:52:42
0.19 MB
23.05.2017 11:52:42
3.3 MB
23.05.2017 11:52:42
2.14 MB
23.05.2017 11:52:42
2.06 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.05.2017 11:52:42
46 от 22.05.2017
 
Договор No.РД-33-15/05.12.2017
Обособена позиция
13.12.2017 11:01:51
1
Предмет на договора
13.12.2017 11:01:51
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на път II 86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920“.
Договор тип
13.12.2017 11:01:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.12.2017 11:01:51
РД-33-15 от 05.12.2017
819008/11.12.2017
13.12.2017 11:01:51
35.73 MB
13.12.2017 11:01:51
2.89 MB
13.12.2017 11:01:51
0.43 MB
13.12.2017 11:01:51
2.81 MB
Стойност на договора
13.12.2017 11:01:51
BGN, 8 909 940.71, 20.00, 10 691 928.85
Изпълнител
13.12.2017 11:01:51
Рудозем ГФ 2016 ДЗЗД (Галчев инженеринг ЕООД и Фармвил ЕАД)
Промени в условията на договора
08.01.2019 14:15:43
Допълнително Споразумение 53-00-12176/17.12.2018 г.
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.08.2023 15:30:24
24-00-2323 от 16.08.2023
1044573 от 16.08.2023