ОП Ид.No
786
Обект на поръчката
15.04.2016 10:46:33
Услуга
Предмет на поръчката
15.04.2016 10:46:33
„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфрастурктура“
Източник на финансиране
20.07.2016 15:14:10
АПИ
Ред за провеждане
15.04.2016 10:46:33
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.04.2016 10:46:33
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.04.2016 10:46:33
66 от 14.04.2016
730240/14.04.2016
15.04.2016 10:46:33
0.19 MB
Обявление/Публична покана
15.04.2016 10:46:33
от 14.04.2016
730241/14.04.2016
15.04.2016 10:46:33
0.24 MB
Документация
15.04.2016 10:46:33
 
Номер на преписка в АОП
15.04.2016 10:46:33
00044-2016-0055
Срок за получаване на офертите
15.04.2016 10:46:33
17.05.2016 17:00
Решение за промяна
28.04.2016 12:24:16
 
28.04.2016 12:24:16
0.26 MB
Променена Документация
28.04.2016 12:24:16
 
Разяснения по документация за участие
04.05.2016 11:27:31
 
04.05.2016 11:27:31
0.03 MB
04.05.2016 15:06:00
0.05 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.06.2016 16:56:52
 
№ 53-00-4272/06.06.2016 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.06.2016 10:28:31
 
23.06.2016 10:28:31
0.12 MB
23.06.2016 10:28:31
0.29 MB
23.06.2016 10:28:31
0.19 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.06.2016 10:28:31
83 от 22.06.2016
 
Договор No.Д-85/19.07.2016
Обособена позиция
20.07.2016 15:14:10
1
Предмет на договора
20.07.2016 15:14:10
„Доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфрастурктура“
Договор тип
20.07.2016 15:14:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.07.2016 15:14:10
Д-85 от 19.07.2016
741234/20.07.2016 г.
20.07.2016 15:14:10
0.25 MB
20.07.2016 15:14:10
0.1 MB
20.07.2016 15:14:10
0.08 MB
20.07.2016 15:14:10
0.16 MB
Стойност на договора
20.07.2016 15:14:10
BGN, 97 949.40, 20.00, 117 539.28
Изпълнител
20.07.2016 15:14:10
ДИАНА ООД