ОП Ид.No
787
Обект на поръчката
15.04.2016 09:55:53
Строителство
Предмет на поръчката
15.04.2016 09:55:53
„Извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Републикански път III-7008 Елхово – Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500”
Източник на финансиране
12.07.2016 12:37:27
АПИ
Ред за провеждане
15.04.2016 09:55:53
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.04.2016 09:55:53
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.04.2016 09:55:53
64 от 14.04.2016
730216/14.04.2016
15.04.2016 09:55:53
0.27 MB
Обявление/Публична покана
15.04.2016 09:55:53
от 14.04.2016
730222/14.04.2016
15.04.2016 09:55:53
0.25 MB
Документация
15.04.2016 09:55:53
 
Номер на преписка в АОП
15.04.2016 09:55:53
00044-2016-0053
Срок за получаване на офертите
15.04.2016 09:55:53
23.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.07.2016 12:37:27
53-00-5320 от 12.07.2016
12.07.2016 12:37:27
0.77 MB
Решение за прекратяване
25.10.2016 14:44:57
Решение - 136 от 25.10.2016
754797/25.10.2016 г.
25.10.2016 14:44:57
0.68 MB
25.10.2016 14:44:57
0.33 MB