ОП Ид.No
788
Обект на поръчката
14.04.2016 14:16:06
Строителство
Предмет на поръчката
14.04.2016 14:16:06
Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти стопанисвани от АПИ - ОПУ Монтана
Източник на финансиране
01.08.2016 16:29:29
бюджет
Ред за провеждане
14.04.2016 15:04:50
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 14:16:06
открита
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 14:16:06
4 от 13.04.2016
14.04.2016 14:16:06
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 14:16:06
24-00-76 от 13.04.2016
14.04.2016 14:16:06
0.52 MB
Документация
14.04.2016 14:16:06
 
14.04.2016 14:16:06
0.26 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 14:16:06
00044-2016-0037
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.06.2016 13:52:22
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.06.2016 08:49:56
 
Решение за класиране
23.06.2016 08:49:56
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.06.2016 13:45:24
 
13.06.2016 13:45:24
0.25 MB
 
Договор No.РД-37-1/01.08.2016
Обособена позиция
01.08.2016 16:29:29
1
Предмет на договора
01.08.2016 16:29:29
Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти стопанисвани от АПИ - ОПУ Монтана
Договор тип
01.08.2016 16:29:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.08.2016 16:29:29
РД-37-1 от 01.08.2016
01.08.2016 16:29:29
0.54 MB
Стойност на договора
01.08.2016 16:29:29
BGN, 27 850.04, 20.00, 33 420.05
Изпълнител
01.08.2016 16:29:29
Стенли 03 ЕООД
Срок за изпълнение
01.08.2016 16:29:29
 
46 календарни дни от сключването на договора