ОП Ид.No
790
Обект на поръчката
19.04.2016 16:58:13
Строителство
Предмет на поръчката
19.04.2016 16:58:13
„Извършване на СМР на кантон „Марикостиново”
Ред за провеждане
19.04.2016 16:58:13
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
19.04.2016 16:58:13
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
19.04.2016 16:58:13
1 от 14.04.2016
19.04.2016 16:58:13
7.98 MB
Обявление/Публична покана
19.04.2016 16:58:13
2 от 14.04.2016
19.04.2016 16:58:13
34.31 MB
Документация
19.04.2016 16:58:13
Приложения
19.04.2016 16:58:13
0.25 MB
19.04.2016 16:58:13
44.91 MB
Номер на преписка в АОП
19.04.2016 16:58:13
00044-2016-0060
Срок за получаване на офертите
19.04.2016 16:58:13
25.05.2016 17:00
Информация за спиране (ход на обжалване)
20.05.2016 12:01:40
1 от 20.05.2016
20.05.2016 12:01:40
3.77 MB