ОП Ид.No
794
Обект на поръчката
12.07.2016 09:49:30
Строителство
Предмет на поръчката
12.07.2016 09:49:30
Проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница"
Източник на финансиране
12.07.2016 09:49:30
 
ОПТТИ
Ред за провеждане
12.07.2016 09:49:30
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.07.2016 09:49:30
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.07.2016 09:49:30
от 11.07.2016
Поръчката е открита с Решение ОП-29-РШ-002/ 30.11.2015 г. на НКСИП
Обявление/Публична покана
12.07.2016 09:49:30
от 30.11.2015
Решението и обявлението са налични на профила на купувача на НКСИП: http://ncsip.bg/bg/index.php?id=15#op-29
Документация
12.07.2016 09:49:30
налично на профила на купувача на НКСИП: http://ncsip.bg/bg/index.php?id=15#op-29
Разяснения по документация за участие
12.07.2016 09:49:30
налично на профила на купувача на НКСИП: http://ncsip.bg/bg/index.php?id=15#op-29
Номер на преписка в АОП
12.07.2016 09:49:30
03461-2015-0008
Поръчката е открита от Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти (с прекратена дейност от 15.04.2016 г.)
Срок за получаване на офертите
12.07.2016 09:49:30
15.08.2016 17:00
Решение за промяна
12.07.2016 09:49:30
89 от 11.07.2016
за контакти: Благородна Йорданова, телефон: 02/ 9173 267
12.07.2016 09:49:30
0.26 MB
12.07.2016 11:18:29
0.01 MB
Разяснения по документация за участие
18.07.2016 14:46:27
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.03.2017 12:26:48
 
08.03.2017 12:26:48
0.07 MB
08.03.2017 12:26:48
0.24 MB
08.03.2017 12:26:48
3.1 MB
Решение за прекратяване
04.04.2017 17:54:46
Решение № 27 от 04.04.2017