ОП Ид.No
795
Обект на поръчката
12.07.2016 11:33:54
Услуга
Предмет на поръчката
12.07.2016 11:33:54
„Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ по обособени позиции"
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-663 „Чирпан – Симеоновград“ от км 0+000 до км 29+000; от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908“, за участъци: -Участък 1 от км 0+000 до км 15+220; -Участък 2 от км 15+220 до км 29+000 и от км 31+742 до км 33+400; -Участък 3 от км 34+600 до км 54+908.
10 Обособена позиция №10: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-62 „Самоков – Клисура“ от км 42+260 до км 78+630“, за участъци: -Участък 1 от км 42+263,20 до км 59+071,66; - Участък 2 от км 62+920,62 до км 78+633,13; - Участък 3 от км 59+071,66 до км 62+921,62 ≡ км 62+920,62 с допълнителна лента за движение.
11 Обособена позиция №11: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-9004 „Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница“ от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600 и от км 27+400 до км 41+897“.
12 Обособена позиция №12: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: Изработване на проект с подробен устройствен план за обект: „Път II-86 „Асеновград – Чепеларе – Смолян - Рудозем“ за участъци: -Участък 1 от км 125+272.46 до км 129+660 – реконструкция; -Участък 2 от км 129+660 до км 132+920 – рехабилитация.
13 Обособена позиция №13: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, Обход на село Ахелой, участък от км 207+500 до км 212+233,06“.
14 Обособена позиция №14: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-59 „Крумовград – Ивайловград“ от км 30+439 до км 56+861,68“
2 Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим“ от км 8+240 до км 11+550; от км 26+600 до км 50+553 и от км 66+857 до км 103+500“, за участъци: -Участък 1 от км 8+240 до км 11+550 и от км 26+600 до км 50+553; -Участък 2 от км 66+857 до км 88+270; -Участък 3 от км 88+270 до км 103+500.
3 Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-208 „Провадия – Дъскотна – Айтос“ от км 49+184 до км 82+650“, за участъци: -Участък 1 от км 49+184 до км 65+933; -Участък 2 от км 65+933 до км 82+650.
4 Обособена позиция №4: „Изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път II-23 „Русе – Кубрат – Исперих – Дулово“ от км 0+030 до км 46+771“, за участъци: -Участък 1 от км 0+030 до км 21+550; -Участък 2 от км 21+550 до км 46+771.
5 Обособена позиция №5: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІ-35 „Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре“ от км 37+393 до км 46+105“.
6 Обособена позиция №6: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-306 „Червен бряг – Чомаковци“ от км 9+715 до км 19+207“.
7 Обособена позиция №7: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана“ от км 10+500 до км 16+228, от км 20+579 до км 27+736, от км 29+675 до км 36+654 и от км 37+825 до км 47+757“.
8 Обособена позиция №8: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-559 „Полски градец – Тополовград – с. Устрем“ от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450“.
9 Обособена позиция №9: „Изработване на Комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ за обект: „Път III-2077 „Каблешково– Межден“ от км 11+000 до км 20+650“.
Ред за провеждане
12.07.2016 11:33:54
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
12.07.2016 11:33:54
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
12.07.2016 11:33:54
Покана № 53-00-5318 от 12.07.2016
Разяснения по документация за участие
12.07.2016 11:33:54
 
Номер на преписка в АОП
12.07.2016 11:33:54
към 00044-2014-0007
към рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014 г.
Срок за получаване на офертите
12.07.2016 11:33:54
19.07.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.08.2016 17:22:44
Протоколи 1 и 2
19.08.2016 17:22:44
2.41 MB
19.08.2016 17:22:44
3.19 MB
Решение за класиране
19.08.2016 17:22:44
107 от 19.08.2016
Решение