ОП Ид.No
796
Обект на поръчката
13.07.2016 12:58:03
Строителство
Предмет на поръчката
13.07.2016 12:58:03
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново
Източник на финансиране
13.07.2016 12:58:03
 
АПИ
Ред за провеждане
13.07.2016 12:58:03
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
13.07.2016 12:58:03
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
13.07.2016 12:58:03
1 от 13.07.2016
13.07.2016 12:58:03
0.23 MB
Обявление/Публична покана
13.07.2016 12:58:03
от 13.07.2016
13.07.2016 12:58:03
0.57 MB
Документация
13.07.2016 12:58:03
 
13.07.2016 12:58:03
0.28 MB
Номер на преписка в АОП
13.07.2016 12:58:03
00044-2016-0062
Срок за получаване на офертите
13.07.2016 12:58:03
11.08.2016 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.08.2016 13:57:51
53-00-472 от 17.08.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.08.2016 16:55:22
Протокол № 1 от 12.08.2016
23.08.2016 16:55:22
0.37 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.08.2016 16:55:22
Протокол № 2 от 22.08.2016
23.08.2016 16:55:22
0.1 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.08.2016 16:55:22
Доклад на комисията от 22.08.2016
Решение за класиране
23.08.2016 16:55:22
Решение № 2 от 23.08.2016
 
Договор No.36-01/21.09.2016
Обособена позиция
21.09.2016 17:56:48
1
Предмет на договора
21.09.2016 17:56:48
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Велико Търново
Договор тип
21.09.2016 17:56:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.09.2016 17:56:48
36-01 от 21.09.2016
21.09.2016 17:56:48
0.71 MB
Стойност на договора
21.09.2016 17:56:48
BGN, 33 307.27, 20.00, 39 968.72
Срок за изпълнение
21.09.2016 17:56:48
10.10.2016
Изпълнител
21.09.2016 17:56:48
ЕНЕЛ СТРОЙ ООД