ОП Ид.No
797
Обект на поръчката
14.07.2016 15:51:26
Услуга
Предмет на поръчката
14.07.2016 15:51:26
„Упражняване на постоянен авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: “Път II-18 “Софийски околовръстен път – Западна дъга” в участък от км 0+780 до км 6+309”
Източник на финансиране
14.07.2016 15:51:26
 
ОПТТИ
Ред за провеждане
14.07.2016 15:51:26
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
14.07.2016 15:51:26
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
14.07.2016 15:51:26
91 от 14.07.2016
14.07.2016 15:51:26
0.36 MB
Покани до участниците
14.07.2016 15:51:26
 
Номер на преписка в АОП
14.07.2016 15:51:26
00044-2016-0063
Срок за получаване на офертите
14.07.2016 15:51:26
19.07.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.07.2016 15:51:26
 
09.09.2016 17:14:26
0.1 MB
09.09.2016 17:14:26
0.1 MB
09.09.2016 17:14:26
0.11 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.09.2016 17:14:26
114 от 01.09.2016
 
Договор No.РД-35-8/09.09.2016
Обособена позиция
16.09.2016 10:51:35
1
Предмет на договора
16.09.2016 10:51:35
„Упражняване на постоянен авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обект: “Път II-18 “Софийски околовръстен път – Западна дъга” в участък от км 0+780 до км 6+309”
Договор тип
16.09.2016 10:51:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
748665/09.09.2016
16.09.2016 10:51:35
0.74 MB
16.09.2016 10:51:35
0.1 MB
16.09.2016 10:51:35
0.07 MB
16.09.2016 10:51:35
0.16 MB
Договор
16.09.2016 10:51:35
РД-35-8 от 09.09.2016
Стойност на договора
16.09.2016 10:51:35
BGN, 149 500.00, 20.00, 179 400.00
Изпълнител
16.09.2016 10:51:35
Алве Консулт ЕООД