ОП Ид.No
798
Обект на поръчката
20.07.2016 10:47:29
Услуга
Предмет на поръчката
20.07.2016 10:47:29
Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян, за период от две години
Източник на финансиране
20.07.2016 10:47:29
 
бюджетни средства
Ред за провеждане
20.07.2016 10:47:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.07.2016 10:47:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.07.2016 10:47:29
№ 1 от 18.07.2016
20.07.2016 10:47:29
1.87 MB
Обявление/Публична покана
20.07.2016 10:47:29
изх.№ 24-00-110 от 18.07.2016
Документация
20.07.2016 10:47:29
Документация за участие и приложения към нея
Разяснения по документация за участие
20.07.2016 10:47:29
Декларации Приложения №№ 7.1 и 7.2
Номер на преписка в АОП
20.07.2016 10:47:29
00044-2016-0064
Срок за получаване на офертите
20.07.2016 10:47:29
25.08.2016 12:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.07.2016 10:47:29
Протокол 1 от 25.09.2015
Протокол 1 - предаване оферти
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.09.2016 16:26:45
Протокол 2 - пропуски и несъответствия в документите на офертите - Протокол 2 от 02.09.2016
Срок за отваряне на ценови оферти
17.09.2016 16:08:53
21.09.2016
Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите оферти на участниците в процедурата, ще се отварят на 21.09.2016 г., от 10:00 часа в сградата на ОПУ – Смолян, гр.Смолян, бул. България № 79.
17.09.2016 16:08:53
4.38 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.09.2016 13:56:17
Протокол 4 - отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници - Протокол 4 от 21.09.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.09.2016 09:11:28
Доклад за работата на комисията с предложение за класиране и избор на изпълнител - Доклад на комисията от 26.09.2016
Решение за класиране
27.09.2016 09:11:28
Решение за класиране от 26.09.2016
Решение № 2 за класиране и обявяване на изпълнител на поръчката
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
19.10.2016 13:22:03
1
Предмет на договора
19.10.2016 13:22:03
Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян, за период от две години
Договор тип
19.10.2016 13:22:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.10.2016 13:22:03
от 14.10.2016
Стойност на договора
19.10.2016 13:22:03
BGN, 164 040.00, 20.00, 196 848.00
Срок за изпълнение
19.10.2016 13:22:03
14.10.2018
2 години от датата на подписване
Изпълнител
19.10.2016 13:22:03
Саламандър Д.А.С. ООД
Състояние на договора
19.10.2016 13:22:03
В изпълнение
Основание за приключване на договора
19.10.2016 13:22:03
изпълнен договор