ОП Ид.No
802
Обект на поръчката
25.07.2016 12:17:55
Услуга
Предмет на поръчката
25.07.2016 12:17:55
„Организиране на дейността по разпространение на винетни стикери на територията на Република България – приемане и съхраняване на склад на отпечатаните количества годишни и краткосрочни винетни стикери, осигуряване на пунктовете за крайна дистрибуция, различни от тези на Възложителя, периодично транспортиране на винетните стикери до пунктовете за крайна дистрибуция, включително и на тези на Възложителя, информационно обезпечаване на отчитането на складовите наличности и продажбите, и финансовите постъпления от продажби”.
Източник на финансиране
25.07.2016 12:17:55
 
АПИ
Ред за провеждане
25.07.2016 12:17:55
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.07.2016 12:17:55
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.07.2016 12:17:55
94 от 22.07.2016
741708/22.07.2016 г.
25.07.2016 12:17:55
0.29 MB
Обявление/Публична покана
25.07.2016 12:17:55
от 22.07.2016
741709/22.07.2016 г.
25.07.2016 12:17:55
0.17 MB
Документация
25.07.2016 12:17:55
 
27.07.2016 10:07:46
0.43 MB
27.07.2016 10:07:46
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
25.07.2016 12:17:55
00044-2016-0066
Срок за получаване на офертите
25.07.2016 12:17:55
19.09.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.10.2016 16:58:29
 
18.10.2016 16:58:29
0.17 MB
18.10.2016 16:58:29
0.3 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.11.2016 14:51:41
53-00-9075 от 15.11.2016
На 18.11.2016 г. от 09.30 часа в зала 702, ет. VII, сграда на АПИ
15.11.2016 14:51:41
0.67 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.11.2016 15:55:56
 
22.11.2016 15:55:56
0.25 MB
22.11.2016 15:55:56
0.14 MB
22.11.2016 15:55:56
0.16 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.11.2016 15:55:56
153 от 22.11.2016
 
Договор No.РД-37-18/14.12.2016
Обособена позиция
09.01.2017 12:25:24
1
Предмет на договора
09.01.2017 12:25:24
„Организиране на дейността по разпространение на винетни стикери на територията на Република България – приемане и съхраняване на склад на отпечатаните количества годишни и краткосрочни винетни стикери, осигуряване на пунктовете за крайна дистрибуция, различни от тези на Възложителя, периодично транспортиране на винетните стикери до пунктовете за крайна дистрибуция, включително и на тези на Възложителя, информационно обезпечаване на отчитането на складовите наличности и продажбите, и финансовите постъпления от продажби”.
Договор тип
09.01.2017 12:25:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2017 12:25:24
РД-37-18 от 14.12.2016
765474/09.01.2017
Стойност на договора
09.01.2017 12:25:24
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Срок за изпълнение
09.01.2017 12:25:24
 
40 месеца
Изпълнител
09.01.2017 12:25:24
ДЗЗД Винетни стикери 12-17