ОП Ид.No
803
Обект на поръчката
25.07.2016 12:20:52
Строителство
Предмет на поръчката
25.07.2016 12:20:52
„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“.
Източник на финансиране
25.07.2016 12:20:52
 
АПИ
Ред за провеждане
25.07.2016 12:20:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.07.2016 12:20:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.07.2016 12:20:52
92 от 22.07.2016
741712/22.07.2016 г.
25.07.2016 12:20:52
0.4 MB
Обявление/Публична покана
25.07.2016 12:20:52
от 22.07.2016
741714/22.07.2016 г.
25.07.2016 12:20:52
0.19 MB
Документация
25.07.2016 12:20:52
 
27.07.2016 10:15:17
460.32 MB
29.07.2016 17:07:15
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
25.07.2016 12:20:52
00044-2016-0067
Срок за получаване на офертите
25.07.2016 12:20:52
03.11.2016 17:30
Решение за промяна
08.08.2016 12:22:01
100 от 05.08.2016
743713/05.08.2016
Разяснения по документация за участие
09.08.2016 14:05:43
до всички заинтересовани лица
Информация за спиране (ход на обжалване)
18.08.2016 15:04:43
24-00-3019 от 07.09.2016
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 18.08.2016 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение № 92 от 22.07.2016 г. на Възложителя за откриване на процедурата с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
30.09.2016 10:23:04
750648/27.09.2016 г. - 129 от 27.09.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.04.2017 17:28:01
Протокол 1.2 от 11.04.2017
11.04.2017 17:28:01
27.75 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.05.2017 13:43:05
53-00-3336 от 18.05.2017
На 23.05.2017 г. от 14.00 часа в зала 702, VII етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.06.2017 15:29:26
 
26.06.2017 15:29:26
0.74 MB
26.06.2017 15:29:26
0.3 MB
26.06.2017 15:29:26
2.3 MB
26.06.2017 15:29:26
0.24 MB
26.06.2017 15:48:49
0.32 MB
Решение за определяне на изпълнител
26.06.2017 15:29:26
60 от 23.06.2017
 
Договор No.РД-33-13/25.10.2017
Обособена позиция
30.10.2017 14:53:23
1
Предмет на договора
30.10.2017 14:53:23
„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Път 1-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ в подземна мрежа при км 212+120“.
Договор тип
30.10.2017 14:53:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.10.2017 14:53:23
РД-33-13 от 25.10.2017
811738/26.10.2017
30.10.2017 14:53:23
39.44 MB
30.10.2017 14:53:23
1.59 MB
30.10.2017 14:53:23
2.69 MB
30.10.2017 14:53:23
1.79 MB
Стойност на договора
30.10.2017 14:53:23
BGN, 19 367 639.21, 20.00, 23 241 167.05
Срок за изпълнение
30.10.2017 14:53:23
 
365 дни
Изпълнител
30.10.2017 14:53:23
123682269, ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
17.12.2020 11:34:11