ОП Ид.No
805
Обект на поръчката
16.08.2016 08:47:50
Строителство
Предмет на поръчката
16.08.2016 08:47:50
Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово
Ред за провеждане
16.08.2016 08:47:50
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
16.08.2016 08:47:50
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
16.08.2016 08:47:50
1 от 15.08.2016
Обявление/Публична покана
16.08.2016 08:47:50
от 15.08.2016
16.08.2016 08:47:50
9.43 MB
Документация
16.08.2016 08:47:50
 
16.08.2016 11:08:42
0.25 MB
Решение за промяна
19.08.2016 12:10:22
Решение-2 от 18.08.2016
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.09.2016 14:12:18
от 16.09.2016
Номер на преписка в АОП
16.08.2016 08:47:50
00044-2016-0070
Срок за получаване на офертите
16.08.2016 08:47:50
12.09.2016 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.08.2016 08:47:50
Протокол № 1 от 13.09.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.09.2016 15:06:40
Протокол № 2 от 14.09.2016
21.09.2016 15:06:40
7.67 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.09.2016 15:09:36
Протокол № 3 от 20.09.2016
21.09.2016 15:09:36
4.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.09.2016 15:15:59
Доклад от 20.09.2016
Решение за класиране
21.09.2016 15:19:47
3 от 20.09.2016
 
Договор No.РД-37-1/13.10.2016
Обособена позиция
13.10.2016 13:43:09
1
Предмет на договора
13.10.2016 13:43:09
Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово
Договор тип
13.10.2016 13:43:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Техническо и ценово предложение
Договор
13.10.2016 13:43:09
РД-37-1 от 13.10.2016
Стойност на договора
13.10.2016 13:43:09
BGN, 39 283.77, 20.00, 47 140.52
Срок за изпълнение
13.10.2016 13:43:09
17.11.2016
Изпълнител
13.10.2016 13:43:09
ЦИД АТЛАС ООД