ОП Ид.No
807
Обект на поръчката
17.09.2016 14:37:10
Услуга
Предмет на поръчката
17.09.2016 14:37:10
„Осигуряване на система за електронна поща за нуждите на АПИ и ОПУ“.
Източник на финансиране
17.09.2016 14:37:10
 
АПИ
Ред за провеждане
17.09.2016 14:37:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.09.2016 14:37:10
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.09.2016 14:37:10
121 от 14.09.2016
748865/14.09.2016
17.09.2016 15:36:32
0.28 MB
Обявление/Публична покана
17.09.2016 14:37:10
от 14.09.2016
748866/14.09.2016
17.09.2016 15:36:32
0.17 MB
Документация
17.09.2016 14:37:10
 
Разяснения по документация за участие
17.09.2016 14:37:10
 
Номер на преписка в АОП
17.09.2016 14:37:10
00044-2016-0084
Срок за получаване на офертите
17.09.2016 14:37:10
27.10.2016 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.07.2017 14:45:03
53-00-5153 от 10.07.2017
Отваряне на цени на 13.07.2017 г. от 14:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.08.2017 15:41:46
 
02.08.2017 15:41:46
0.23 MB
02.08.2017 15:41:46
0.2 MB
02.08.2017 15:41:46
0.15 MB
Решение за определяне на изпълнител
02.08.2017 15:41:46
81 от 02.08.2017
 
Договор No.РД-37-37/24.11.2017
Обособена позиция
28.11.2017 11:24:21
1
Предмет на договора
28.11.2017 11:24:21
„Осигуряване на система за електронна поща за нуждите на АПИ и ОПУ“.
Договор тип
28.11.2017 11:24:21
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.11.2017 11:24:21
РД-37-37 от 24.11.2017
816845/27.11.2017
28.11.2017 11:24:21
9.12 MB
28.11.2017 11:24:21
0.1 MB
28.11.2017 11:24:21
1.16 MB
Стойност на договора
28.11.2017 11:24:21
BGN, 58 859.64, 20.00, 70 631.57
Срок за изпълнение
28.11.2017 11:24:21
 
38 месеца
Изпълнител
28.11.2017 11:24:21
175415627, Контракс АД