ОП Ид.No
809
Обект на поръчката
17.09.2016 14:36:25
Доставка
Предмет на поръчката
17.09.2016 14:36:25
„Доставка на компютърна техника, рутери за VPN свързаност и източници на непрекъсваемо електрическо захранване за нуждите на АПИ и ОПУ“ с три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на персонални компютри“; Обособена позиция №2 „Доставка на рутери за VPN свързаност“; Обособена позиция №3 „Доставка на източници на непрекъсваемо електрическо захранване“
Източник на финансиране
17.09.2016 14:36:25
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1 „Доставка на персонални компютри“;
2 Обособена позиция №2 „Доставка на рутери за VPN свързаност“;
3 Обособена позиция №3 „Доставка на източници на непрекъсваемо електрическо захранване“
Ред за провеждане
17.09.2016 14:36:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.09.2016 14:36:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.09.2016 14:36:25
123 от 14.09.2016
748856/14.09.2016
17.09.2016 15:40:36
0.17 MB
Обявление/Публична покана
17.09.2016 14:36:25
от 14.09.2016
748860/14.09.2016
17.09.2016 15:40:36
0.18 MB
Документация
17.09.2016 14:36:25
 
Разяснения по документация за участие
17.09.2016 14:36:25
 
Номер на преписка в АОП
17.09.2016 14:36:25
00044-2016-0083
Срок за получаване на офертите
17.09.2016 14:36:25
20.10.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.11.2016 14:38:08
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.12.2016 11:50:21
53-00-9768 от 01.12.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.04.2017 10:53:48
 
12.04.2017 10:53:48
0.39 MB
12.04.2017 10:53:48
2.17 MB
12.04.2017 10:53:48
0.84 MB
12.04.2017 10:53:48
1.31 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.04.2017 10:53:48
28 от 11.04.2017
Решение за прекратяване
28.06.2017 15:33:36
62 от 28.06.2017
 
Договор No.РД-37-23/26.06.2017
Обособена позиция
05.07.2017 10:28:18
2
Предмет на договора
05.07.2017 10:28:18
Обособена позиция №2 „Доставка на рутери за VPN свързаност“;
Договор тип
05.07.2017 10:28:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.07.2017 10:28:18
РД-37-23 от 26.06.2017
794105/03.07.2017
05.07.2017 10:28:18
0.7 MB
05.07.2017 10:28:18
0.05 MB
05.07.2017 10:28:18
1.08 MB
Стойност на договора
05.07.2017 10:28:18
BGN, 11 720.00, 20.00, 14 064.00
Срок за изпълнение
05.07.2017 10:28:18
 
30 дни
Изпълнител
05.07.2017 10:28:18
175415627, Контракс АД
 
Договор No.РД-37-31/27.09.2017
Обособена позиция
02.10.2017 10:50:40
3
Предмет на договора
02.10.2017 10:50:40
Обособена позиция №3 „Доставка на източници на непрекъсваемо електрическо захранване“
Договор тип
02.10.2017 10:50:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.10.2017 10:50:40
РД-37-31 от 27.09.2017
807181/28.09.2017
02.10.2017 10:50:40
0.72 MB
02.10.2017 10:50:40
0.06 MB
02.10.2017 10:50:40
0.07 MB
Стойност на договора
02.10.2017 10:50:40
BGN, 45 359.00, 20.00, 54 430.80
Срок за изпълнение
02.10.2017 10:50:40
 
30 дни
Изпълнител
02.10.2017 10:50:40
175415627, Контракс АД