ОП Ид.No
810
Обект на поръчката
19.08.2016 10:53:50
Услуга
Предмет на поръчката
19.08.2016 10:53:50
"Абонаментно поддържане на компютри и периферни устройства в ОПУ Варна"
Ред за провеждане
19.08.2016 10:53:50
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
19.08.2016 10:53:50
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
19.08.2016 10:53:50
24-00-157 от 19.08.2016
19.08.2016 10:53:50
3.07 MB
Документация
19.08.2016 10:53:50
 
Разяснения по документация за участие
19.08.2016 10:53:50
 
Номер на преписка в АОП
19.08.2016 10:53:50
9055536
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055536
Срок за получаване на офертите
19.08.2016 10:53:50
29.08.2016 17:00
Изменен срок за получаване на офертите
30.08.2016 09:31:09
02.09.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.08.2016 10:53:50
№ 1 от 07.09.2016
08.09.2016 15:20:43
1.48 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.09.2016 14:01:14
№ 1А от 07.09.2016
27.09.2016 14:01:14
3.71 MB
 
Договор No.РД-37-5/26.10.2016
Обособена позиция
24.11.2016 10:18:02
1
Предмет на договора
24.11.2016 10:18:02
"Абонаментно поддържане на компютри и периферни устройства в ОПУ Варна"
Договор тип
24.11.2016 10:18:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.11.2016 10:18:02
РД-37-5 от 26.10.2016
Стойност на договора
24.11.2016 10:18:02
BGN, 1 440.00, 20.00, 1 728.00
Срок за изпълнение
24.11.2016 10:18:02
26.10.2018
24 / двадесет и четири / месеца
Изпълнител
24.11.2016 10:18:02
Стемо ООД