ОП Ид.No
811
Обект на поръчката
18.08.2016 16:15:58
Услуга
Предмет на поръчката
18.08.2016 16:15:58
"Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива , невъоръжена денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Варна за период от две години"
Ред за провеждане
18.08.2016 16:15:58
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.08.2016 16:15:58
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.08.2016 16:15:58
Решение -4 от 18.08.2016
745452 / 18.08.2016
18.08.2016 16:15:58
3.77 MB
Обявление/Публична покана
18.08.2016 16:15:58
24-00-156 от 18.08.2016
745455 / 18.08.2016
18.08.2016 16:15:58
7.39 MB
Документация
18.08.2016 16:15:58
 
Номер на преписка в АОП
18.08.2016 16:15:58
00044-2016-0073
Срок за получаване на офертите
18.08.2016 16:15:58
26.09.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.08.2016 16:15:58
№1 от 27.09.2016
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.10.2016 16:02:19
53-00-654 от 17.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.11.2016 14:01:48
2 от 17.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.11.2016 14:01:48
3 от 20.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.11.2016 14:01:48
от 28.10.2016
Решение за определяне на изпълнител
03.11.2016 14:01:48
5 от 03.11.2016
03.11.2016 14:01:48
2.61 MB
 
Договор No.53-00-1167/05.12.2017
Обособена позиция
16.12.2016 10:32:56
1
Предмет на договора
16.12.2016 10:32:56
"Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива , невъоръжена денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Варна за период от две години"
Договор тип
16.12.2016 10:32:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.12.2016 10:32:56
53-00-1167 от 05.12.2017
Стойност на договора
16.12.2016 10:32:56
BGN, 151 733.66, 20.00, 182 080.39
Срок за изпълнение
16.12.2016 10:32:56
22.11.2018
24 месеца
Допълнително споразумение
08.12.2017 12:51:27
53-00-1167 от 05.12.2017
Изпълнител
16.12.2016 10:32:56
Саламандър-АСО ООД, гр.Перник
Промени в условията на договора
27.07.2018 11:01:49
Допълнително споразумение - цена
27.07.2018 11:01:49
0.66 MB
Дата на приключване
16.12.2016 10:32:56
21.11.2018
Основание за приключване на договора
16.12.2016 10:32:56
изтекъл срок