ОП Ид.No
813
Обект на поръчката
22.08.2016 10:35:26
Строителство
Предмет на поръчката
22.08.2016 10:35:26
„Определяне на изпълнител за строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“; - Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“; - Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“
Източник на финансиране
22.08.2016 10:35:26
 
ОПРР
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 - Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“;
2 - Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“;
3 - Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“
Ред за провеждане
22.08.2016 10:35:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.08.2016 10:35:26
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.08.2016 10:35:26
106 от 19.08.2016
745686/19.08.2016
22.08.2016 10:35:26
0.3 MB
Обявление/Публична покана
22.08.2016 10:35:26
от 19.08.2016
745687/19.08.2016
22.08.2016 10:35:26
0.22 MB
Документация
22.08.2016 10:35:26
Документация и приложения
23.08.2016 10:51:33
75.42 MB
23.08.2016 10:51:33
74.9 MB
23.08.2016 10:51:33
459.24 MB
Номер на преписка в АОП
22.08.2016 10:35:26
00044-2016-0074
Срок за получаване на офертите
22.08.2016 10:35:26
13.10.2016 17:30
Разяснения по документация за участие
26.08.2016 15:00:46
 
Решение за промяна
07.09.2016 12:04:42
747794/02.09.2016 - 115 от 02.09.2016
Разяснения по документация за участие
07.09.2016 17:51:57
 
Решение за прекратяване
09.09.2016 17:48:05
118 от 09.09.2016