ОП Ид.No
814
Обект на поръчката
29.08.2016 10:25:31
Услуга
Предмет на поръчката
29.08.2016 10:25:31
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“; - Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“; - Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“
Източник на финансиране
29.08.2016 10:25:31
 
ОПРР
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 - Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“;
2 - Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“;
3 - Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“
Ред за провеждане
29.08.2016 10:25:31
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.08.2016 10:25:31
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.08.2016 10:25:31
109 от 25.08.2016
746423/25.08.2016
29.08.2016 10:25:31
0.24 MB
29.08.2016 10:25:31
0.24 MB
Обявление/Публична покана
29.08.2016 10:25:31
от 25.08.2016
746433/25.08.2016
Документация
29.08.2016 10:25:31
 
Номер на преписка в АОП
29.08.2016 10:25:31
00044-2016-0076
Срок за получаване на офертите
29.08.2016 10:25:31
06.10.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.07.2017 10:53:56
Протоколи 1.1 и 1.2
14.07.2017 10:53:56
0.32 MB
14.07.2017 10:53:56
2.91 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
26.09.2017 17:11:08
53-00-7490 от 26.09.2017
Отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници ще се извърши на 29.09.2017 г. от 11:00 ч. в зала 701 на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
29.08.2016 10:25:31
 
01.12.2017 14:17:46
1.59 MB
01.12.2017 14:17:46
1.87 MB
01.12.2017 14:17:46
6.68 MB
01.12.2017 14:21:41
14.06 MB
Решение за определяне на изпълнител
01.12.2017 14:17:46
133 от 30.11.2017
 
Договор No.РД-37-9/08.02.2018
Обособена позиция
12.02.2018 10:29:00
1
Предмет на договора
12.02.2018 10:29:00
- Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“;
Договор тип
12.02.2018 10:29:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.02.2018 10:29:00
РД-37-9 от 08.02.2018
829205/09.02.2018
12.02.2018 10:29:00
30.22 MB
12.02.2018 10:29:00
1.72 MB
12.02.2018 10:29:00
2.04 MB
Стойност на договора
12.02.2018 10:29:00
BGN, 195 550.00, 20.00, 234 660.00
Срок за изпълнение
12.02.2018 10:29:00
 
18 месеца
Изпълнител
12.02.2018 10:29:00
Рутекс ООД
Дата на приключване
12.02.2018 10:29:00
03.10.2019
976674/12.05.2020
Промени в условията на договора
21.12.2020 11:57:23
 
 
Договор No.РД-36-2/01.02.2018
Обособена позиция
06.02.2018 11:01:47
2
Предмет на договора
06.02.2018 11:01:47
- Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“;
Договор тип
06.02.2018 11:01:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.02.2018 11:01:47
РД-36-2 от 01.02.2018
828236/05.02.2018
06.02.2018 11:01:47
1.38 MB
06.02.2018 11:01:47
0.19 MB
06.02.2018 11:01:47
0.11 MB
Стойност на договора
06.02.2018 11:01:47
BGN, 118 864.00, 20.00, 142 636.80
Срок за изпълнение
06.02.2018 11:01:47
 
18 месеца
Изпълнител
06.02.2018 11:01:47
Пътинвест Инженеринг АД
Дата на приключване
06.02.2018 11:01:47
24.10.2019
976914/13.05.2020
 
Договор No.РД-37-8/08.02.2018
Обособена позиция
12.02.2018 10:29:00
3
Предмет на договора
12.02.2018 10:29:00
- Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път IІІ-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“
Договор тип
12.02.2018 10:29:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.02.2018 10:29:00
РД-37-8 от 08.02.2018
829205/09.02.2018
12.02.2018 10:29:00
30.35 MB
12.02.2018 10:29:00
1.76 MB
12.02.2018 10:29:00
2.12 MB
Стойност на договора
12.02.2018 10:29:00
BGN, 358 100.00, 20.00, 429 720.00
Срок за изпълнение
12.02.2018 10:29:00
 
18 месеца
Изпълнител
12.02.2018 10:29:00
Рутекс ООД
Промени в условията на договора
21.12.2020 11:57:23
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
19.04.2021 17:48:10
24-00-819 от 19.04.2021
1011462/19.04.2021г.