ОП Ид.No
815
Обект на поръчката
23.08.2016 15:16:42
Строителство
Предмет на поръчката
23.08.2016 15:16:42
„Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Кюстендил- сграда кантон Студен кладенец".
Ред за провеждане
23.08.2016 15:16:42
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Решение за откриване на процедурата
23.08.2016 15:16:42
Решение-1 от 23.08.2016
Обявление/Публична покана
23.08.2016 15:16:42
24-00-153 от 23.08.2016
23.08.2016 15:16:42
0.6 MB
Документация
23.08.2016 15:16:42
„Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Кюстендил- сграда кантон Студен кладенец".
Номер на преписка в АОП
23.08.2016 15:16:42
00044-2016-0075
Срок за получаване на офертите
23.08.2016 15:16:42
21.09.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.08.2016 15:16:42
протокол №1 от 05.10.2016
05.10.2016 16:45:32
0.19 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.10.2016 16:45:32
съобщение за отваряне на ценови оферти от 10.10.2016
05.10.2016 16:45:32
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.10.2016 14:28:56
Протокол №2 от 11.10.2016
14.10.2016 14:28:56
0.1 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.10.2016 14:28:56
Доклад от работата на комисията от 12.10.2016
Решение за определяне на изпълнител
14.10.2016 14:28:56
Решение -2 от 14.10.2016
14.10.2016 14:28:56
0.08 MB
 
Договор No.Д-8/21.11.2016
Предмет на договора
21.11.2016 15:40:39
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Кюстендил сграда кантон Студен кладенец
Договор
21.11.2016 15:40:39
Д-8 от 21.11.2016
договор с приложенията към него
Стойност на договора
21.11.2016 15:40:39
BGN, 15 002.17, 20.00, 18 002.60
Изпълнител
21.11.2016 15:40:39
Само Строй ЕООД
Срок за изпълнение
21.11.2016 15:40:39
08.12.2016
18 календарни дни
Състояние на договора
21.11.2016 15:40:39
Частично изпълнен, 69.00
Основание за приключване на договора
21.11.2016 15:40:39
Приемо предавателен протокол
20.12.2016 15:53:32
0.11 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
21.11.2016 15:40:39
24-00-200 от 21.11.2016
21.11.2016 15:40:39
0.38 MB
Уведомление на АОП за изпълнен договор
20.12.2016 15:53:32
24-00-224 от 20.12.2016
20.12.2016 15:53:32
0.18 MB
Плащания