ОП Ид.No
817
Обект на поръчката
29.08.2016 10:31:07
Услуга
Предмет на поръчката
29.08.2016 10:31:07
Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, извършване на технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 78+500 до км 87+800“
Ред за провеждане
29.08.2016 10:31:07
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.08.2016 10:31:07
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.08.2016 10:31:07
111 от 26.08.2016
746589/26.08.2016
29.08.2016 10:31:07
0.18 MB
Обявление/Публична покана
29.08.2016 10:31:07
от 26.08.2016
746590/26.08.2016
29.08.2016 10:31:07
0.2 MB
Документация
29.08.2016 10:31:07
 
30.08.2016 10:13:42
258.62 MB
Разяснения по документация за участие
29.08.2016 10:31:07
 
Номер на преписка в АОП
29.08.2016 10:31:07
00044-2016-0077
Срок за получаване на офертите
29.08.2016 10:31:07
03.10.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.12.2016 15:25:37
 
12.12.2016 15:25:37
0.19 MB
12.12.2016 15:25:37
1.34 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.03.2017 16:30:59
53-00-1980 от 27.03.2017
Отваряне на ценови предложения на 30.03.2017 г. от 10:00 часа в зала 702, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.06.2017 14:15:52
 
06.06.2017 14:15:52
0.95 MB
06.06.2017 14:15:52
0.39 MB
06.06.2017 14:15:52
1.87 MB
06.06.2017 14:15:52
0.36 MB
Решение за класиране
06.06.2017 14:15:52
54 от 06.06.2017
06.06.2017 14:15:52
1.23 MB
 
Договор No.РД-34-1/02.08.2017
Обособена позиция
10.08.2017 10:19:11
1
Предмет на договора
10.08.2017 10:19:11
Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, извършване на технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ Хемус, участък от км 78+500 до км 87+800“
Договор тип
10.08.2017 10:19:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.08.2017 10:19:11
РД-34-1 от 02.08.2017
10.08.2017 10:19:11
1.03 MB
10.08.2017 10:19:11
0.16 MB
10.08.2017 10:19:11
0.08 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
10.08.2017 10:19:11
799810 от 09.08.2017
Стойност на договора
10.08.2017 10:19:11
BGN, 595 899.10, 20.00, 715 078.92
Срок за изпълнение
10.08.2017 10:19:11
 
1436 календарни дни
Изпълнител
10.08.2017 10:19:11
ДЗЗД Консултанти Хемус 1-2016 (Евро Консулт АД; Строл 1000 АД и Пи Ес Консулт ЕООД)
Състояние на договора
10.08.2017 10:19:11
В изпълнение