ОП Ид.No
818
Обект на поръчката
30.08.2016 16:25:56
Строителство
Предмет на поръчката
30.08.2016 16:25:56
Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Ловеч
Ред за провеждане
30.08.2016 16:25:56
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
30.08.2016 16:25:56
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
30.08.2016 16:25:56
РД-26 от 29.08.2016
Решение
30.08.2016 16:25:56
2.09 MB
Обявление/Публична покана
30.08.2016 16:25:56
от 30.08.2016
Обявление
30.08.2016 16:25:56
3.94 MB
Документация
30.08.2016 16:25:56
Документация за участие
Номер на преписка в АОП
30.08.2016 16:25:56
00044-2016-0079
Срок за получаване на офертите
30.08.2016 16:25:56
28.09.2016 16:22
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.08.2016 16:25:56
Протокол №1 от 05.10.2016
05.10.2016 16:39:53
0.24 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.10.2016 11:43:06
от 10.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.10.2016 14:02:41
Протокол №2 от 10.10.2016
17.10.2016 14:02:41
0.87 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.10.2016 14:02:41
Протокол №3 от 13.10.2016
17.10.2016 14:02:41
0.82 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.10.2016 14:02:41
Доклад от 13.10.2016
17.10.2016 14:02:41
2.89 MB
Решение за класиране
17.10.2016 14:02:41
Решение РД-34 от 14.10.2016
17.10.2016 14:02:41
0.47 MB
 
Договор No.РД-33-1/25.10.2016
Обособена позиция
27.10.2016 16:42:28
1
Предмет на договора
27.10.2016 16:42:28
Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Ловеч
Договор тип
27.10.2016 16:42:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.10.2016 16:42:28
РД-33-1 от 25.10.2016
Стойност на договора
27.10.2016 16:42:28
BGN, 36 158.05, 20.00, 43 389.66
Изпълнител
27.10.2016 16:42:28
Мирчев Електрик ЕООД
Дата на приключване
27.10.2016 16:42:28
05.12.2016
Състояние на договора
27.10.2016 16:42:28
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.12.2016 08:54:19
№24-00-1026 от 29.12.2016