ОП Ид.No
820
Обект на поръчката
17.09.2016 14:35:04
Строителство
Предмет на поръчката
17.09.2016 14:35:04
Изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293
Източник на финансиране
17.09.2016 14:35:04
 
АПИ
Ред за провеждане
17.09.2016 14:35:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.09.2016 14:35:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.09.2016 14:35:04
120 от 14.09.2016
748846/14.09.2016
17.09.2016 15:49:32
1.41 MB
Обявление/Публична покана
17.09.2016 14:35:04
от 14.09.2016
748847/14.09.2016
17.09.2016 15:49:32
0.18 MB
Документация
17.09.2016 14:35:04
 
Разяснения по документация за участие
17.09.2016 14:35:04
 
Номер на преписка в АОП
17.09.2016 14:35:04
00044-2016-0081
Срок за получаване на офертите
17.09.2016 14:35:04
24.10.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.02.2017 17:25:32
 
21.02.2017 17:25:32
0.71 MB
16.03.2017 14:12:59
0.13 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.05.2017 16:27:42
53-00-3298 от 17.05.2017
На 22.05.2017 г. от 13.30 часа, в зала № 701 на VII етаж в сградата на "Агенция Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.09.2016 14:35:04
 
04.08.2017 17:30:31
0.61 MB
04.08.2017 17:30:31
2.77 MB
04.08.2017 17:30:31
2.43 MB
Решение за определяне на изпълнител
04.08.2017 17:30:31
82 от 04.08.2017
 
Договор No.РД-37-35/16.11.2017
Обособена позиция
20.11.2017 10:20:45
1
Предмет на договора
20.11.2017 10:20:45
Изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция и удвояване на път II-21 „Русе – о.п. Тутракан – о.п. Силистра“ от км 0+000 до км 0+293
Договор тип
20.11.2017 10:20:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.11.2017 10:20:45
РД-37-35 от 16.11.2017
815470/16.11.2017
20.11.2017 10:20:45
40.2 MB
20.11.2017 10:20:45
1.27 MB
20.11.2017 10:20:45
8.86 MB
Стойност на договора
20.11.2017 10:20:45
BGN, 883 875.89, 20.00, 1 060 651.07
Срок за изпълнение
20.11.2017 10:20:45
 
120 дни
Изпълнител
20.11.2017 10:20:45
Пътинженеринг АД, гр. Русе
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.01.2020 12:26:29