ОП Ид.No
821
Обект на поръчката
17.09.2016 14:35:42
Услуга
Предмет на поръчката
17.09.2016 14:35:42
„Избор на изпълнител за консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“
Източник на финансиране
17.09.2016 14:35:42
 
АПИ
Ред за провеждане
17.09.2016 14:35:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.09.2016 14:35:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.09.2016 14:35:42
122 от 14.09.2016
748850/14.09.2016
17.09.2016 15:44:45
0.34 MB
Обявление/Публична покана
17.09.2016 14:35:42
от 14.09.2016
748851/14.09.2016
17.09.2016 15:44:45
0.19 MB
Документация
17.09.2016 14:35:42
 
Номер на преписка в АОП
17.09.2016 14:35:42
00044-2016-0082
Срок за получаване на офертите
17.09.2016 14:35:42
24.10.2016 17:30
Разяснения по документация за участие
21.09.2016 13:54:33
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.09.2016 14:35:42
 
17.05.2017 16:03:37
0.13 MB
17.05.2017 16:03:37
1.5 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.06.2017 16:36:16
53-00-4361 от 20.06.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.08.2017 16:41:07
 
07.08.2017 16:41:07
0.63 MB
07.08.2017 16:41:07
0.23 MB
07.08.2017 16:41:07
1.32 MB
07.08.2017 16:41:07
0.68 MB
Решение за определяне на изпълнител
07.08.2017 16:41:07
83 от 07.08.2017
 
Договор No.РД-34-5/10.11.2017
Обособена позиция
16.11.2017 10:24:00
1
Предмет на договора
16.11.2017 10:24:00
„Избор на изпълнител за консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“
Договор тип
16.11.2017 10:24:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.11.2017 10:24:00
РД-34-5 от 10.11.2017
814631/13.11.2017
16.11.2017 10:24:00
21.57 MB
16.11.2017 10:24:00
2.97 MB
16.11.2017 10:24:00
1.96 MB
Стойност на договора
16.11.2017 10:24:00
BGN, 993 363.63, 20.00, 1 192 036.36
Срок за изпълнение
16.11.2017 10:24:00
 
1436 дни
Изпълнител
16.11.2017 10:24:00
177208303, ДЗЗД Консултанти Хемус 2-2016 (Евроконсулт АД, Строл 1000 АД и Пи Ес Консулт ЕООД)