ОП Ид.No
824
Обект на поръчката
26.09.2016 13:24:15
Строителство
Предмет на поръчката
26.09.2016 13:24:15
„Изпълнение на строително - монтажни работи за обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“
Ред за провеждане
26.09.2016 13:24:15
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.09.2016 13:24:15
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.09.2016 13:24:15
126 от 21.09.2016
750112/21.09.2016
26.09.2016 13:24:15
0.33 MB
Обявление/Публична покана
26.09.2016 13:24:15
от 21.09.2016
750115/21.09.2016
26.09.2016 13:24:15
0.18 MB
Документация
26.09.2016 13:24:15
 
Номер на преписка в АОП
26.09.2016 13:24:15
00044-2016-0086
Срок за получаване на офертите
26.09.2016 13:24:15
03.11.2016 17:30
Решение за прекратяване
29.11.2016 16:19:01
155 от 29.11.2016