ОП Ид.No
825
Обект на поръчката
26.09.2016 13:45:21
Услуга
Предмет на поръчката
26.09.2016 13:45:21
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“
Източник на финансиране
26.09.2016 13:45:21
 
АПИ
Ред за провеждане
26.09.2016 13:45:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.09.2016 13:45:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.09.2016 13:45:21
Решение-127 от 21.09.2016
750116/21.09.2016
26.09.2016 13:45:21
0.32 MB
Обявление/Публична покана
26.09.2016 13:45:21
от 21.09.2016
750120/21.09.2016
26.09.2016 13:45:21
0.18 MB
Документация
26.09.2016 13:45:21
 
26.09.2016 13:45:21
128.45 MB
Разяснения по документация за участие
26.09.2016 13:45:21
 
Номер на преписка в АОП
26.09.2016 13:45:21
00044-2016-0087
Срок за получаване на офертите
26.09.2016 13:45:21
10.11.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.08.2017 16:50:15
 
22.08.2017 16:50:15
0.24 MB
22.08.2017 16:50:15
2.22 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.09.2017 17:57:20
53-00-7271 от 18.09.2017
отваряне на ценови на 21.09.2017 г. от 13:30 часа в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.01.2018 17:20:10
 
08.01.2018 17:20:10
0.76 MB
08.01.2018 17:20:10
2.72 MB
08.01.2018 17:20:10
2.7 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.01.2018 17:20:10
2 от 08.01.2018
 
Договор No.РД-36-3/19.02.2018
Обособена позиция
21.02.2018 10:30:02
1
Предмет на договора
21.02.2018 10:30:02
Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“
Договор тип
21.02.2018 10:30:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.02.2018 10:30:02
РД-36-3 от 19.02.2018
830857/20.02.2018
21.02.2018 10:30:02
28.08 MB
21.02.2018 10:30:02
0.9 MB
21.02.2018 10:30:02
2.24 MB
Стойност на договора
21.02.2018 10:30:02
BGN, 32 820.00, 20.00, 39 384.00
Срок за изпълнение
21.02.2018 10:30:02
 
134 дни
Изпълнител
21.02.2018 10:30:02
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:58:59
24-00-1797 от 24.08.2021
1019280/24.08.2021г.