ОП Ид.No
830
Обект на поръчката
25.09.2016 18:11:56
Услуга
Предмет на поръчката
25.09.2016 18:11:56
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско)“
Ред за провеждане
25.09.2016 18:11:56
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2016 18:11:56
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.09.2016 18:11:56
6 от 25.09.2016
25.09.2016 18:11:56
0.23 MB
Обявление/Публична покана
25.09.2016 18:11:56
6 от 25.09.2016
25.09.2016 18:11:56
0.6 MB
Документация
25.09.2016 18:11:56
 
25.09.2016 18:11:56
0.02 MB
25.09.2016 18:11:56
0.03 MB
25.09.2016 18:11:56
1.98 MB
25.09.2016 18:11:56
0.29 MB
25.09.2016 18:11:56
0.73 MB
25.09.2016 18:11:56
1.82 MB
Разяснения по документация за участие
25.09.2016 18:11:56
 
25.10.2016 17:15:17
0.21 MB
Номер на преписка в АОП
25.09.2016 18:11:56
00044-2016-0091
Срок за получаване на офертите
25.09.2016 18:11:56
03.11.2016 18:11
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2016 18:11:56
от 20.12.2016
Протокол № 1
20.12.2016 09:34:02
0.29 MB
04.01.2017 17:49:45
0.93 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.12.2016 17:14:39
от 28.12.2016
Съобщение за отваряне на цени
28.12.2016 17:14:39
1.69 MB
Решение за класиране
04.01.2017 17:49:45
от 04.01.2017
РЕШЕНИЕ
04.01.2017 17:49:45
1.8 MB
 
Договор No.ДОГОВОР № РД -34-2/17.02.2017
Обособена позиция
10.03.2017 16:59:57
1
Предмет на договора
10.03.2017 16:59:57
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, надлез при км 43+249 (п.в. Приморско)“
Договор тип
10.03.2017 16:59:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Договор
10.03.2017 16:59:57
ДОГОВОР № РД -34-2 от 17.02.2017
10.03.2017 16:59:57
1.33 MB
Стойност на договора
10.03.2017 16:59:57
BGN, 3 050.00, 20.00, 3 660.00
Изпълнител
10.03.2017 16:59:57
Трансконсулт-БГ ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
18.12.2018 12:17:44
от 18.12.2018
Уведомление изпълнен договор