ОП Ид.No
831
Обект на поръчката
30.09.2016 10:28:11
Строителство
Предмет на поръчката
30.09.2016 10:28:11
Определяне на изпълнител за строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции: - Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“; - Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“; - Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37++825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“
Източник на финансиране
30.09.2016 10:28:11
 
ОПРР 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“;
2 Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“;
3 Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“
Ред за провеждане
30.09.2016 10:28:11
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
30.09.2016 10:28:11
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
30.09.2016 10:28:11
130 от 28.09.2016
750712/28.09.2016 г.
30.09.2016 10:28:11
0.37 MB
Обявление/Публична покана
30.09.2016 10:28:11
от 28.09.2016
750717/28.09.2016 г.
30.09.2016 10:28:11
0.22 MB
Документация
30.09.2016 10:28:11
 
30.09.2016 14:08:16
82.73 MB
30.09.2016 14:08:16
50.94 MB
30.09.2016 14:08:16
442.07 MB
Разяснения по документация за участие
30.09.2016 10:28:11
 
Номер на преписка в АОП
30.09.2016 10:28:11
00044-2016-0093
Решение за промяна
04.11.2016 14:58:57
143 от 02.11.2016
756170/02.11.2016 г.
Разяснения по документация за участие
09.11.2016 09:17:05
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 07.11.2016 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу действия на Възложителя по процедурата с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
18.01.2017 10:57:19
767140/16.01.2017 г. - 3 от 16.01.2017
Разяснения по документация за участие
25.01.2017 17:07:06
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 25.01.2017 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение № 3/16.01.2017 г. на Възложителя, с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
03.04.2017 10:26:37
780670/ 30.03.2017 г. - 25 от 30.03.2017
Разяснения по документация за участие
10.04.2017 17:53:06
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 10.04.2017 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение № 25/30.03.2017 г. на Възложителя, с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
17.05.2017 10:14:48
787234/15.05.2017 - 35 от 15.05.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.07.2017 17:00:24
 
07.07.2017 17:00:24
3.1 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.10.2017 17:07:44
53-00-7671 от 02.10.2017
Отваряне на ценови оферти на 05.10.2017 г. от 14:00 часа в зала 406А, IV етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
30.09.2016 10:28:11
 
Решение за определяне на изпълнител
20.12.2017 17:05:04
139 от 19.12.2017
 
Договор No.РД-33-4/01.03.2018
Обособена позиция
06.03.2018 10:25:37
1
Предмет на договора
06.03.2018 10:25:37
Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“;
Договор тип
06.03.2018 10:25:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.03.2018 10:25:37
РД-33-4 от 01.03.2018
06.03.2018 10:25:37
44.05 MB
06.03.2018 10:25:37
5.54 MB
06.03.2018 10:25:37
2.75 MB
Стойност на договора
06.03.2018 10:25:37
BGN, 12 027 670.65, 20.00, 14 433 204.78
Срок за изпълнение
06.03.2018 10:25:37
 
15 месеца
Изпълнител
06.03.2018 10:25:37
177152769, Регионални пътища 2017 ДЗЗД ("ПСТ Груп" ЕАД, "ПСТ Плевен" ЕООД, "ОРС-Инфраструктура" ООД, Пътстрой-Ловеч" ЕООД)
Промени в условията на договора
18.04.2023 10:34:33
 
Дата на приключване
06.03.2018 10:25:37
03.10.2019
976598/12.05.2020
 
Договор No.РД-37-12/12.02.2018
Обособена позиция
14.02.2018 10:49:02
2
Предмет на договора
14.02.2018 10:49:02
Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“;
Договор тип
14.02.2018 10:49:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.02.2018 10:49:02
РД-37-12 от 12.02.2018
829737/13.02.2018
14.02.2018 10:49:02
18.76 MB
14.02.2018 10:49:02
1.06 MB
14.02.2018 10:49:02
3.06 MB
Стойност на договора
14.02.2018 10:49:02
BGN, 6 244 148.71, 20.00, 7 492 978.45
Изпълнител
14.02.2018 10:49:02
114684488, ВИАГРУП ЕООД
Дата на приключване
14.02.2018 10:49:02
24.10.2019
976582/12.05.2020
 
Договор No.РД-33-2/27.02.2018
Обособена позиция
01.03.2018 10:32:16
3
Предмет на договора
01.03.2018 10:32:16
Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“
Договор тип
01.03.2018 10:32:16
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.03.2018 10:32:16
РД-33-2 от 27.02.2018
832466/28.02.2018
01.03.2018 10:32:16
46.59 MB
01.03.2018 10:32:16
3.75 MB
01.03.2018 10:32:16
3.12 MB
Стойност на договора
01.03.2018 10:32:16
BGN, 12 309 905.45, 20.00, 14 771 886.54
Срок за изпълнение
01.03.2018 10:32:16
 
15 месеца
Изпълнител
01.03.2018 10:32:16
177128444, Каро-Пътстрой ДЗЗД
Промени в условията на договора
08.05.2018 10:24:39
Допълнителни Споразумения
Уведомление на АОП за изпълнен договор
19.04.2021 17:44:19
24-00-817 от 19.04.2021
1011465/19.04.2021г.