ОП Ид.No
832
Обект на поръчката
06.10.2016 11:27:48
Строителство
Предмет на поръчката
06.10.2016 11:27:48
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Разград
Ред за провеждане
06.10.2016 11:27:48
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
06.10.2016 11:27:48
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
06.10.2016 11:27:48
2 от 06.10.2016
06.10.2016 11:27:48
0.13 MB
Обявление/Публична покана
06.10.2016 11:27:48
24-00-104 от 06.10.2016
06.10.2016 11:27:48
0.19 MB
Документация
06.10.2016 11:27:48
 
Номер на преписка в АОП
06.10.2016 11:27:48
00044-2016-0095
Срок за получаване на офертите
06.10.2016 11:27:48
16.11.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.10.2016 11:27:48
 
17.11.2016 15:43:22
0.17 MB
23.11.2016 10:37:35
0.01 MB
23.12.2016 15:42:56
2.05 MB
23.12.2016 15:42:56
2.08 MB
23.12.2016 15:42:56
4.89 MB
23.12.2016 15:42:56
1.72 MB