ОП Ид.No
833
Обект на поръчката
01.10.2016 20:10:22
Доставка
Предмет на поръчката
01.10.2016 20:10:22
Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление в административната сграда на ОПУ Ямбол
Ред за провеждане
01.10.2016 20:10:22
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
01.10.2016 20:10:22
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
01.10.2016 20:10:22
Решение-5 от 28.09.2016
01.10.2016 20:10:22
4.83 MB
Номер на преписка в АОП
01.10.2016 20:10:22
00044-2016-0094
 
Договор No.Д-14/14.12.2016
Обособена позиция
09.01.2017 11:25:45
1
Предмет на договора
09.01.2017 11:25:45
Разпределение и снабдяване с природен газ за отопление в административната сграда на ОПУ Ямбол
Договор тип
09.01.2017 11:25:45
Договор за изпълнение на обществена поръчка
09.01.2017 11:25:45
3.41 MB
Договор
09.01.2017 11:25:45
Д-14 от 14.12.2016
Стойност на договора
09.01.2017 11:25:45
BGN, 90 000.00, 20.00, 108 000.00
Срок за изпълнение
09.01.2017 11:25:45
31.12.2021
Уведомление на АОП за сключен договор
09.01.2017 11:25:45
24-00-1 от 04.01.2017
Изпълнител
09.01.2017 11:25:45
Овергаз мрежи АД, гр. София
Дата на приключване
09.01.2017 11:25:45
31.12.2021
Състояние на договора
09.01.2017 11:25:45
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
09.01.2017 11:25:45
изтичане на срока на договора