ОП Ид.No
834
Обект на поръчката
20.10.2016 13:33:47
Доставка
Предмет на поръчката
20.10.2016 13:33:47
„Доставка на специализирано превозно средство за измерване на надлъжна равност, напречни наклони, радиуси на крива, коловози и макротекстура”
Източник на финансиране
20.10.2016 13:33:47
 
АПИ
Ред за провеждане
20.10.2016 13:33:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
20.10.2016 13:33:47
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.10.2016 13:33:47
133 от 18.10.2016
753768/18.10.2016 г.
20.10.2016 13:33:47
0.37 MB
Обявление/Публична покана
20.10.2016 13:33:47
от 18.10.2016
753769/18.10.2016 г.
20.10.2016 13:33:47
0.16 MB
Документация
20.10.2016 13:33:47
 
Номер на преписка в АОП
20.10.2016 13:33:47
00044-2016-0098
Срок за получаване на офертите
20.10.2016 13:33:47
24.11.2016 17:30
Решение за промяна
03.11.2016 10:27:09
141 от 01.11.2016
755940/01.11.2016
Разяснения по документация за участие
20.10.2016 13:33:47
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.12.2016 14:16:18
 
15.12.2016 14:16:18
1.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.02.2017 15:44:10
 
27.02.2017 15:44:10
8.42 MB
27.02.2017 15:44:10
9.39 MB
Решение за прекратяване
27.02.2017 15:44:10
7 от 27.02.2017